برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

as much

واژه as much در جمله های نمونه

1. Cover your head by day as much as you will, by night as much as you can.
[ترجمه ترگمان]هر روز تا آنجا که می‌توانید سر خود را پوشش دهید، تا آنجا که می‌توانید
[ترجمه گوگل]هر وقت که بخواهی، روزی به همان اندازه که بخواهی، روزی سرت را بپوش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Two ears to one tongue, therefore hear twice as much as you speak.
[ترجمه ترگمان]دو گوش به یک زبان، بنابراین هر قدر که حرف بزنید دو برابر گوش بدهید
[ترجمه گوگل]بنابراین دو گوش به یک زبان، بنابراین دو بار تا آنجا که می شنوید شنیدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You'd better give us as much factual evidence as possible.
[ترجمه ترگمان]بهتره یه مدرک واقعی رو به ما تحویل بدی
[ترجمه گوگل]بهتر است به ما شواهد واقعی را در صورت امکان ارائه دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She wanted to put as much distance as was humanly possible between herself and Adrian.
[ترجمه مهسان] او می خواست هر چه قدر که به طور انسانی ممکن بود بین خودش و آدرین فاصله ایجاد کند.
...

معنی عبارات مرتبط با as much به فارسی

دو برابر، دوبار، همان قدر، برابر با، به همان مقدار که، هرقدر که

معنی کلمه as much به انگلیسی

as much
• to the same extent; up to the desired amount
as much as
• to the same extent; up to the desired amount
as much as he can
• as much as his ability allows, as much as he is able
as much as possible
• the most that is possible, the most that can be done, the most that is permitted
ten times as much
• multiply by ten, ten times more; much more
twice as much
• two times the amount, double the amount

as much را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
almost the same
the same or virtually the same
tantamount to that which has been insinuated, implied, or assumed
میثم علیزاده
به همان اندازه که...
میلاد علی پور
همان قدر، به همان میزان
MJ
هر چه بیشترِ �...�

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )