برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

armistice

/ˈɑːrməstəs/ /ˈɑːmɪstɪs/

معنی: متارکه، صلح موقت، متارکهء جنگ
معانی دیگر: آتش بس موقت (مثلا پیش از امضای قرارداد صلح)، متارکه ی جنگ

بررسی کلمه armistice

اسم ( noun )
• : تعریف: an agreement by warring parties to suspend hostilities; truce.
مترادف: cease-fire, peace, truce
مشابه: treaty

- The people were jubilant when they learned of the armistice that brought an end to the war.
[ترجمه بهنام] مردم هنكاميكه از پيمان متاركه جنك متلع شدند خوشحال شدند.
|
[ترجمه ترگمان] مردم از متارکه جنگ که پایان جنگ را به پایان رساندند شادمان بودند
[ترجمه گوگل] هنگامی که آنها از فحشائی که پایان جنگ را به پایان رسانده بود، مردم شادمان بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه armistice در جمله های نمونه

1. Finally, the Bolsheviks signed an armistice with Germany.
[ترجمه بهنام] سرانجام،بلشويكها قرارداد متاركهيي جنك با المان امضا كردند
|
[ترجمه ترگمان]در آخر، بلشویک‌ها با آلمان متارکه جنگ را امضا کردند
[ترجمه گوگل]در نهایت بلشویکها با آلمان مخالفت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A two-week armistice has been declared between the rival factions.
[ترجمه ترگمان]آتش‌بس دو هفته‌ای بین دو جناح رقیب اعلام شده‌است
[ترجمه گوگل]مجازات دو هفته ای میان جناح های رقیب اعلام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The plan for armistice talks was halted.
[ترجمه ترگمان]نقشه متارکه جنگ متوقف شد
[ترجمه گوگل]طرح مذاکرات قاطعانه متوقف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two nations signed an armistice.
...

مترادف armistice

متارکه (اسم)
abandonment , truce , armistice , cessation , suspension
صلح موقت (اسم)
armistice
متارکهء جنگ (اسم)
armistice

معنی عبارات مرتبط با armistice به فارسی

روز جشن پایان جنگ جهانی اول (یازدهم نوامبر) (رجوع شود به: veterans day)، day veterans : روز متارکه ء جنگ

معنی کلمه armistice به انگلیسی

armistice
• cease fire, truce
• an armistice is an agreement between countries who are at war to stop fighting for a time in order to discuss ways of making a peaceful settlement.
armistice day
• anniversary of the end of world war i (november 11, 1918)
armistice lines
• cease-fire line, boundary determined during a cease-fire agreement

armistice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
اتش بس بعد از توافق رسمی و قطعی

ceasefire: آتش بس برای مدتی معلوم برای مذاکره و رسیدن به توافق دایمی
truce: آتش بس موقت
Figure
An armistice is a formal agreement of warring parties to stop fighting. It is not necessarily the end of a war, as it may constitute only a cessation of hostilities while an attempt is made to negotiate a lasting peace.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی armistice
کلمه : armistice
املای فارسی : ارمیستیک
اشتباه تایپی : شقئهسفهزث
عکس armistice : در گوگل

آیا معنی armistice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )