برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

anyhow

/ˈeniˌhɑːw/ /ˈenihaʊ/

معنی: در هر صورت، بهر حال، بنوعی، بهرجهت
معانی دیگر: هر وسیله ی فرار از خطر (ولو اینکه ناخوشایند باشد)، به هر طریق، به طور سر هم بندی، شورتی وار، الکی

بررسی کلمه anyhow

قید ( adverb )
(1) تعریف: in any way at all.
مترادف: anywise, by any means
مشابه: somehow

(2) تعریف: in any case; at any rate.
مترادف: anyway, at any rate
مشابه: all the same, in any event, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, regardless

(3) تعریف: without care; neglectfully.
مترادف: carelessly, needlessly, neglectfully, sloppily

واژه anyhow در جمله های نمونه

1. do it anyhow you like
هر جوری دلت می‌خواهد انجامش بده.

2. they cleaned the room just anyhow
اتاق را الکی تمیز کردند.

3. Courage is being afraid but going on anyhow.
[ترجمه ترگمان]شجاعت این است که بیم آن داشته باشد که در هر صورت پیش برود
[ترجمه گوگل]شجاعت در حال ترسیدن است اما به هر حال در حال رفتن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Anyhow I must insist that you cannot steal.
[ترجمه ترگمان]در هر حال باید اصرار کنم که شما نمی‌توانید دزدی کنید
[ترجمه گوگل]به هر حال من باید اصرار کنم که شما نمی توانید سرقت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He looked a complete mess - dressed anyhow with hair sticking up on end.
[ترجمه ترگمان]او به طور کامل لباس پوشیده بود - در هر حال با موهایی که تا آخر عمر کرده بود، لباس پوشیده بود
[ترجمه گوگل]او یک ظاهر کامل را نگاه کرد - به هر حال پوشیدن موهای چسبیده به انتها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The books were lyin ...

مترادف anyhow

در هر صورت (قید)
ever , anyhow , anyway
بهر حال (قید)
though , however , howsoever , anyhow , anyway , nohow , whether or no , whether or not , willy-nilly
بنوعی (قید)
anyhow
بهرجهت (قید)
though , anyhow

معنی کلمه anyhow به انگلیسی

anyhow
• somehow, in some way; in any event, in any case
• anyhow means the same as anyway.
• if you do something anyhow, you do it in a careless or untidy way.

anyhow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
به هر طریق
در هر صورت
حداقل
in whatever way or manner; however; in any case; at least; nevertheless
na
هر طور هر جور
ebi
باری ، به هر روی
حسن امامی
هر جوری شده
I will see her anyhow
من هر جوری شده اونو خواهم دید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anyhow
کلمه : anyhow
املای فارسی : انیهو
اشتباه تایپی : شدغاخص
عکس anyhow : در گوگل

آیا معنی anyhow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )