برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

antilogarithm

/ˌæntiˈlɒɡərɪðəm/ /ˌæntiˈlɒɡərɪðəm/

معنی: متمم لگاریتم، جیب وظل، متمم جیب
معانی دیگر: (ریاضی) پادلگاریتم، آنتی لگاریتم

بررسی کلمه antilogarithm

اسم ( noun )
مشتقات: antilogarithmic (adj.)
• : تعریف: in mathematics, the number that corresponds to a particular logarithm.

- The antilogarithm of 2 is 100.
[ترجمه ترگمان] The ۲، ۱۰۰ است
[ترجمه گوگل] ضد انحراف 2 برابر 100 است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف antilogarithm

متمم لگاریتم (اسم)
antilogarithm
جیب وظل (اسم)
antilogarithm
متمم جیب (اسم)
antilogarithm

معنی antilogarithm در دیکشنری تخصصی

antilogarithm
[برق و الکترونیک] پادلگاریتم [ پادلگ ] عدد متناظر با یک لگاریتم معین . به عنوان مثال اگر لگاریتم 563/2 برابر با 2/75066 باشد ، آنگاه 563/2 پادلگاریتم 2/75066 است .
[ریاضیات] آنتی لگاریتم، پاد لگاریتم، عکس لگاریتم

معنی کلمه antilogarithm به انگلیسی

antilogarithm
• number that matches a logarithm (mathematics)

antilogarithm را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی antilogarithm

کلمه : antilogarithm
املای فارسی : انتیلگریتهم
اشتباه تایپی : شدفهمخلشقهفائ
عکس antilogarithm : در گوگل

آیا معنی antilogarithm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )