برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

anthropocentric

/ˌænθroʊpoʊˈsentrɪk/ /ˌænθrəʊpəʊˈsentrɪk/

انسان مدار (این باور: انسان مرکز و مدار جهان است)، معتقد باینکه انسان اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات است

بررسی کلمه anthropocentric

صفت ( adjective )
مشتقات: anthropocentrism (n.)
(1) تعریف: assuming man to be the most important purpose or being of the universe.

- an anthropocentric approach to religion
[ترجمه ترگمان] یک رویکرد anthropocentric به مذهب
[ترجمه گوگل] رویکرد انسان شناختی به دین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: evaluating everything in terms of human goals or experiences.

واژه anthropocentric در جمله های نمونه

1. This anthropocentric view and attitude is one facet of what is frequently identified as the realism of the fabliaux.
[ترجمه ترگمان]این دیدگاه anthropocentric و نگرش یک جنبه از آن چیزی است که اغلب به عنوان واقع‌گرایی of شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]این دیدگاه و نگرش انسان شناختی یکی از جنبه هایی است که اغلب به عنوان واقع گرایی فا لیواکس شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The countenance control system of anthropocentric robot is a very complex problem.
[ترجمه ترگمان]سیستم کنترل چهره ربات یک مشکل پیچیده است
[ترجمه گوگل]سیستم کنترل چهره ی روبات انسان یكی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The point of ethics includes anthropocentric, non - anthropocentric and sustainable development environmental ethics study.
[ترجمه ترگمان]اصول اخلاقی شامل anthropocentric، non و توسعه پایدار اصول اخلاقی محیط‌زیست است
[ترجمه گوگل]نقطه اخلاق شامل تحقيق اخلاق زيست محيطي انساني، انساني و انساني است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ultimate goal is to question the anthropocentric ...

معنی کلمه anthropocentric به انگلیسی

anthropocentric
• viewing man as the central element or purpose of the universe; viewing reality solely in terms of human experience

anthropocentric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
انسان محور
MH
انسان محور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی anthropocentric

کلمه : anthropocentric
املای فارسی : انتهرپکنتریک
اشتباه تایپی : شدفاقخحخزثدفقهز
عکس anthropocentric : در گوگل

آیا معنی anthropocentric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )