برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

answer

/ˈænsər/ /ˈɑːnsə/

معنی: پاسخ، جواب، دفاع، دفاع کردن، از عهده برامدن، پاسخ دادن، جواب دادن، جوابگو شدن، بکار امدن، بکار رفتن، بدرد خوردن، جواب احتیاج را دادن، عهده دار شدن
معانی دیگر: تلافی، تلافی کردن، عمل به مثل کردن، حل مسئله، چاره، واکنش کردن، کفایت کردن، جوابگو بودن، تطبیق کردن با، مشابه بودن با، (حقوق) دفاعیه، پاسخ خوانده، (موسیقی) تکرار آهنگ در کلیدی دیگر (به ویژه در نواختن فیوگ)، (مهجور) تقاص، کفاره دادن، vt : پاس  دادن، ضمانت کردن، دفاع کردن از، مطابق بودن با

بررسی کلمه answer

اسم ( noun )
(1) تعریف: a reply, or the information that is sought after.
مترادف: replication, reply, response, return
مشابه: acknowledgment, comeback, rejoinder, retort, riposte

- I asked her twice if she was coming with us, but she gave me no answer.
[ترجمه سارا] من از او دو بار پرسیدم که او با ما میاید ولی او به من جواب نداد.
|
[ترجمه ترگمان] دو بار از او پرسیدم که با ما می‌آید یا نه، اما او جوابی به من نداد
[ترجمه گوگل] من از او دو بار پرسیدم اگر او با ما می آمد، اما او پاسخی به من نداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I found the answer to my question in the encyclopedia.
[ترجمه ترگمان] جواب سوال مرا در دایره‌المعارف پیدا کردم
[ترجمه گوگل] پاسخی به سوال من در دایره المعارف پیدا کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an action in response.
مترادف: comeback, reply, return
مشابه: acknowled ...

واژه answer در جمله های نمونه

1. answer my letter at your earliest convenience
نامه مرا در اولین فرصتی که برایتان ممکن است پاسخ دهید.

2. answer the phone!
تلفن را جواب بده‌!

3. answer back
پیش جوابی کردن

4. her answer floored me completely
پاسخ او مرا کاملا گیج کرد.

5. her answer to my serious questions seemed too pat
پاسخ‌های او به پرسش‌های جدی من تند و سرسری به نظر می‌آمد.

6. her answer was full of overtones
پاسخ او پر از کنایه و معانی ثانوی بود.

7. his answer was a hefty punch on my chin
پاسخش مشت محکمی بر چانه‌ام بود.

8. his answer was negative
پاسخ او منفی بود.

9. in answer to the boss, he fumbled a while and left suddenly
او در پاسخ به رئیس قدری من من کرد و ناگهان رفت.

10. in answer to your recent inquiry . . .
در پاسخ به جستار شما . . .

11. please answer at your earliest convenience
لطفا در اولین فرصت پاسخ بدهید.

12. please answer my question
لطفا به پرسش من پاسخ بدهید.

13. the answer to this q ...

مترادف answer

پاسخ (اسم)
response , answer , replication , reply , respond
جواب (اسم)
answer , reply , rejoinder , antiphony , ripost , riposte , sockdolager
دفاع (اسم)
answer , munition , advocacy , defense , pleading , vindication , apologia , replication , fencing , pale
دفاع کردن (فعل)
answer , advocate , bield , ward off , buckler
از عهده برامدن (فعل)
afford , acquit , cope , tackle , answer
پاسخ دادن (فعل)
answer , reply , respond
جواب دادن (فعل)
answer , counter
جوابگو شدن (فعل)
answer
بکار امدن (فعل)
answer
بکار رفتن (فعل)
answer , serve
بدرد خوردن (فعل)
do , answer , avail , bestead , serve , vail , bested , subserve
جواب احتیاج را دادن (فعل)
answer
عهده دار شدن (فعل)
answer , respond , undertake , guarantee , be responsible

معنی عبارات مرتبط با answer به فارسی

پیش جوابی کردن
پاس مثبت
جواب تند
درسرجواب یاجزای شرط درامده تقریبامعنی میدهد پس

معنی answer در دیکشنری تخصصی

answer
[ریاضیات] جواب دادن، جواب، نتیجه
[ریاضیات] جواب مثبت دادن، جواب مثبت
[کامپیوتر] حالت پاسخ ؛ حالت جواب.
[کامپیوتر] حالت پاسخگویی.
[کامپیوتر] دریافت / ارسال.
[سینما] کپی جوابی - نسخه جوابی - کپی اول - اولین نسخه فیلم آماده - اولین نسخه آماده - نمونه آخر
[کامپیوتر] خود جواب .
[کامپیوتر] صف گذاشتن ، صف بستن ، صف ، سئوال ، جواب .

معنی کلمه answer به انگلیسی

answer
• response, reply; solution
• respond, reply; solve, provide a solution
• when you answer someone who has asked you something, you say something back to them.
• if you answer a letter or advertisement, you write to the person who wrote it.
• an answer is something that you say or write when you answer someone.
• when you answer the telephone, you speak into it when it rings. when you answer the door, you open it when you hear a knock or the bell. verb here but can be used as a count noun. e.g. i rang the doorbell, but there was no answer.
• an answer to a problem is a possible solution to it.
• when you answer a question in a test, you give the answer to it. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...answers to a questionnaire.
• if you answer a criticism or accusation, you say or write something in your own defence against it. verb here but can be used as a singular noun or uncount noun. e.g. what would your answer be to the accusation... in answer to your criticism, i would say that you have completely misunderstood the nature of my work.
• if you answer something such as an appeal or request, you respond in a positive way. verb here but also used as a singular noun or uncount noun. e.g. ...mr ashdown's answer to an appeal... ...in answer to an appeal for international help.
• if someone, especially a child, answers you back or answers back, they speak rudely to you when you speak to them.
• when someone answers for a crime, they are punished for it.
• if you say that you are able to answer for someone or able to answer for their qualities, you mean that you are sure that they will do what is wanted.
• if you say that someone or something has a lot to answer for, you mean that they are responsible for something very bad or wrong.
answer a challenge
• take on a challenge, respond to a dare
answ ...

answer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

parsa
جواب
كمال افتي
I will give them a joke answer
من جواب مزاح آنها را خواهم داد
مهناز
اجابت (دعا)
يار دلواري
If you're not romantic
So my answer is to blame
اگه تو رومانتیک نیستی
پس جواب من هم به جرم این است
محدثه فرومدی
پاسخ‌دهی، پاسخ‌گویی، جواب‌گویی
Amir Mahdi Amiri
پاسخگویی برعهده گرفتن تلافی کردن
sportwoman
پاسخ دادن-جواب دادن
یک دول دار
پاسخ دادن
tinabailari
I texted a lot of messages to you yesterday but you didn't answer
من دیروز پیام‌های زیادی برای تو فرستادم اما به آن‌ها پاسخ ندادی 🏥🏥🏥
محمد شفیعی
Response پاسخ
سعیدد
Can you send @Powered a DM, they want to work with you!
علیرضا ارفعی
پاسخ دادن
ضمانت کردن
پاسخگو شدن
دفاع کردن
امیرمحمد فکری
جواب دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی answer

کلمه : answer
املای فارسی : آنسر
اشتباه تایپی : شدسصثق
عکس answer : در گوگل

آیا معنی answer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )