برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

amygdala


(کالبدشناسی) اعضای بادامی شکل بدن (مثل لوزه ها)، بادام واره ها، بادامه، لوزه، لوزتین

واژه amygdala در جمله های نمونه

1. In subsequent situations, the amygdala might respond to preconscious information—but conscious awareness or memory may never follow.
[ترجمه ترگمان]در موقعیت‌های بعدی، مغز ممکن است به اطلاعات preconscious پاسخ دهد - اما آگاهی آگاهانه یا حافظه ممکن است هرگز پی‌گیری نشود
[ترجمه گوگل]در موقعیت های بعدی، آمیگدال ممکن است به اطلاعات پیش اطلاعات پاسخ دهد، اما آگاهی آگاهانه یا حافظه آگاهانه هرگز ممکن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The amygdala is an executor of stress behavioral, autonomic and neuroendocrine responses.
[ترجمه ترگمان]بادامه مجری واکنش‌های رفتاری، خود مختار و neuroendocrine است
[ترجمه گوگل]آمیگدلا مجری پاسخ های استرس رفتاری، اتوانی و نوروآندوکرین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On the other hand, amygdala may also be involved in pain modulation through connections with periaquiductal gray (PAG), rostral ventromedial medulla (RVM), and other brain stem areas.
[ترجمه ترگمان]از طرف دیگر، ممکن است منجر به نوسان درد از طریق اتصالات با periaquiductal خاکستری (pag)، rostral ventromedial (rvm)و دیگر مناطق ساقه مغز شود
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، آمیگدال همچنین ممکن است در مدولاسيون درد از طریق ارتباط با خاکستری periaquiductal (PAG)، روستال ونترومودیال مدولا (RVM) و دیگر ساقه مغز درگیر شود
[ترجمه شما ...

معنی amygdala در دیکشنری تخصصی

amygdala
[روانپزشکی] آمیگدال بخشی از مجموع هسته های قاعده ای. آمیگدال ساختمانی کوچک و بادامی شکل روی سقف شاخ تامپورال بطن حانبی در انتهای تحتانی هسته دم دار است.

معنی کلمه amygdala به انگلیسی

amygdala
• (anatomy) almond-shaped part; almond-shaped portion of the brain located in the temporal region

amygdala را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دهقان
بادامه(قسمتی از کرتکس مخ که جزء دستگاه کناری است، فرهنگ روانشناسی خداپرست)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی amygdala

کلمه : amygdala
املای فارسی : امیگدلا
اشتباه تایپی : شئغلیشمش
عکس amygdala : در گوگل

آیا معنی amygdala مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )