برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

amend

/əˈmend/ /əˈmend/

معنی: اصلاح کردن، بهتر کردن، بهبودی یافتن، ترمیم کردن
معانی دیگر: بهبود بخشیدن، اصلاح کردن یا شدن، بهساختن، (در مورد لوایح قانونی و غیره) اصلاح کردن، تجدید نظر کردن، رفع اشتباه کردن، عیوب را رفع کردن، غلط گیری کردن، حک و اصلاح کردن، ماده یاقانونی را اصلاح و تجدید کردن

بررسی کلمه amend

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: amends, amending, amended
(1) تعریف: to formally change by rephrasing, or to add to or subtract from (a legislative bill, a contract, a treaty, or the like).
مترادف: alter, change, modify, reform, revise
مشابه: adjust, edit

- The bill will be amended so that it will affect more businesses than before.
[ترجمه ترگمان] این لایحه به گونه‌ای اصلاح خواهد شد که بر کسب و کاره‌ای بیشتری نسبت به گذشته تاثیر خواهد گذاشت
[ترجمه گوگل] این لایحه اصلاح خواهد شد تا بر کسب و کارهای بیشتر تاثیر گذار باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A movement has begun to amend the constitution.
[ترجمه ترگمان] جنبشی شروع به اصلاح قانون اساسی کرده‌است
[ترجمه گوگل] یک جنبش اصلاح قانون اساسی را آغاز کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to make better or make right; improve; rectify.
مترادف: ameliorate, better, correct, improve, rectify, reform, revise
متضاد: worsen
مشابه: change, edit, emend, fix, mend, mitigate, redress, remedy, transfigure

- The prime minister pledged to amend the country's labor practices ...

واژه amend در جمله های نمونه

1. It is time you amended your ways.
وقت آن است که رفتارت را اصلاح کنی

2. Each time they amended the plan, they made it worse.
هر بار که طرح را اصلاح کردند,آن را بدتر کردند

3. Rather than amend the club's constitution again, let us discard it and start afresh.
به جای اصلاح مجدد اساسنامه ی باشگاه,بهتر است این اساسنامه را دور بزنیم واز نو شروع کنیم

4. she smiled, trying to amend her last statement
او کوشید که حرف‌های قبلی خود را با لبخندی بهبود بخشد.

5. the teacher told a student, "you must amend your ways!"
معلم به شاگردی گفت ((باید رفتار خود را اصلاح کنی‌!))

6. The president agreed to amend the constitution and allow multi-party elections.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور موافقت کرد قانون اساسی را اصلاح کند و اجازه برگزاری انتخابات چند حزبی را بدهد
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور توافق کرد که قانون اساسی را اصلاح کند و انتخابات چند حزبی را اجازه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. MPs were urged to amend the law to prevent another oil tanker disaster.
[ترجمه ترگمان]اعضای پارلمان ملزم به اصلاح قانون برای جلوگیری از یک فاجعه تانکر سوخت دیگر شدند
[ترجمه گوگل]نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون برای جلوگیری از یک فاجعه ...

مترادف amend

اصلاح کردن (فعل)
right , accord , accommodate , improve , reclaim , modify , correct , rectify , meliorate , alter , remedy , ameliorate , amend , dulcify , emend , revise
بهتر کردن (فعل)
improve , meliorate , ameliorate , better , amend
بهبودی یافتن (فعل)
gain , improve , ameliorate , better , amend , recover , recuperate , pick up , convalesce , mend , pull round
ترمیم کردن (فعل)
amend , reform , rehabilitate , restore

معنی amend در دیکشنری تخصصی

amend
[حقوق] اصلاح کردن، تغییر دادن

معنی کلمه amend به انگلیسی

amend
• change, alter; improve; improve oneself
• if you amend something that has been written or said, you change it.
• if you make amends when you have harmed someone, you try to make things better by doing something to please them.

amend را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد
make minor changes to (a text, piece of legislation, etc.) in order to make it fairer or more accurate, or to reflect changing circumstances.
تغییرات جزئی به (در متن، بخش قانون و غیره) به منظور ایجاد عادلانه تر یا دقیق تر کردن آن و یا برای نشان دادن اینکه شرایط در حال تغییر است.

"the rule was amended to apply only to non-members" "این قانون اصلاح شد تا فقط برای افراد غیر عضو اعمال شود"
داناهوشنگی
ترمیم کردن،اصلاح کردن،تجدیدنظرکردن
مریم
Make sth up to someone
جبران کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی amend

کلمه : amend
املای فارسی : آمند
اشتباه تایپی : شئثدی
عکس amend : در گوگل

آیا معنی amend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )