برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

alveolus

/ˌælviˈoʊləs/ /ˌælviˈəʊləs/

معنی: حفرهء کوچک، شش خانه، حبابچه، حفرهء دندانی
معانی دیگر: (کالبدشناسی ـ جانورشناسی)، آلوئول، حبابک، حفره ی کوچک (مثل خانه های شانه ی عسل یا حبابک های ریه)، دندان خانه، حقه، چپقک

بررسی کلمه alveolus

اسم ( noun )
حالات: alveoli
(1) تعریف: a small cavity or pit, such as one of the terminal air sacs of the lungs or one cell of a honeycomb.

(2) تعریف: one of the hollows within the jawbone in which the roots of the teeth are set.

واژه alveolus در جمله های نمونه

1. Development through to L5 takes place in the alveoli and bronchi, and the adults migrate to the trachea.
[ترجمه ترگمان]توسعه در the و bronchi اتفاق می‌افتد و بزرگسالان به نای منتقل می‌شوند
[ترجمه گوگل]توسعه به طریق L5 در آلوئول ها و برونش ها اتفاق می افتد و بزرگسالان به تریاک مهاجرت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The alveolus edema just can be improved in 1 to 3 days with cardiotonic and diuretic therapy, so it needs follow-up radiographies in short time.
[ترجمه ترگمان]ادم alveolus تنها می‌تواند در ۱ تا ۳ روز با cardiotonic و therapy diuretic بهبود یابد، بنابراین نیاز به پی‌گیری - در کوتاه‌مدت دارد
[ترجمه گوگل]ادم آلوئولوس فقط می تواند در 1 تا 3 روز با درمان قلبی و دیورتیک بهبود یابد، بنابراین در کوتاه مدت نیاز به پیگیری رادیوگرافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusion alveolus had induced Maxillary abberation in our animal model.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری alveolus Maxillary abberation را در مدل animal برانگیخته بود
[ترجمه گوگل]نتيجه آلوئولوس در مدل حيوان ما القاي ماگزيلا را ايجاد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف alveolus

حفرهء کوچک (اسم)
alveolus
شش خانه (اسم)
alveolus
حبابچه (اسم)
alveolus
حفرهء دندانی (اسم)
alveolus

معنی alveolus در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کندویی، لانه زنبوری الف) در بی مهرگان، حفره یا سوراخی کوچک؛ مثلا، حفره ریز کور در Keriotheca ی بعضی از فوزولینید ها، سوراخ مخروطی در انتهای پیشین حفاظ بلمینتها، چالکی در اسکلت کلونی بریوزوآ. ب) در بی مهرگان، چاله دندان. جمع: Alveoli؛ صفت: Alveolar؛ مترادف: Alveole.
[زمین شناسی] حفره، تهی چه فضا یا حفره ای، مانند واکوئل در دیواره روزنه داران؛ رجوع شود به alveolus.

معنی کلمه alveolus به انگلیسی

alveolus
• pit, small cavity (as in a honeycomb); air cell in a lung; socket of a tooth

alveolus را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alveolus
کلمه : alveolus
املای فارسی : الوئولوس
اشتباه تایپی : شمرثخمعس
عکس alveolus : در گوگل

آیا معنی alveolus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )