برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

allotment

/əˈlɑːtmənt/ /əˈlɒtmənt/

معنی: سهم، تخصیص، تقسیم، تقدیر، پخش، جیره، تسهیم
معانی دیگر: حصه، سهمیه، بخش، قسمت، توزیع، تعیین، تعیین سهام

بررسی کلمه allotment

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of allotting or something that is allotted; appropriation or share.
مترادف: allowance, apportionment, appropriation, dispensation, division, lot, part, portion, quota, share
مشابه: amount, dole, measure, percentage, quantity

- The allotment of tracts of land among the farmers was carried out after the war.
[ترجمه ترگمان] تقسیم اراضی بین کشاورزان پس از جنگ صورت گرفت
[ترجمه گوگل] تخصیص مجدد زمین های میان کشاورزان پس از جنگ انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Were they satisfied with their allotment?
[ترجمه ترگمان] آن‌ها از سهم خود راضی بودند؟
[ترجمه گوگل] آیا آنها با تقسیم آنها راضی بودند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in the U.S. military, the portion of a person's salary authorized for payment directly to another party, such as a dependent.
مشابه: allowance, apportionment, appropriation, division, quota, ration

واژه allotment در جمله های نمونه

1. his allotment was smaller
حصه‌ی او کوچکتر بود.

2. you have used your allotment
شما سهمیه‌ی خود را مصرف کرده‌اید.

3. His meager allotment of gas had to be saved for emergencies.
[ترجمه ترگمان]سهم ناچیز گاز او باید برای شرایط اضطراری ذخیره می‌شد
[ترجمه گوگل]تقسیم گاز ناچیزش باید برای موارد اضطراری ذخیره شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The budget allotment for each county is below what is needed.
[ترجمه ترگمان]اختصاص بودجه هر کشور کم‌تر از چیزی است که مورد نیاز است
[ترجمه گوگل]تخصیص بودجه برای هر شهرستان زیر چیزی است که مورد نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The allotment was made on Sunday.
[ترجمه ترگمان]تاریخ در روز یکشنبه ساخته شد
[ترجمه گوگل]تخصیص بودجه روز یکشنبه انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We have used up this year's allotment of funds.
...

مترادف allotment

سهم (اسم)
scare , stock , arrow , action , share , contribution , portion , allotment , lot , interest , dividend , quota , ration , blue-sky stock
تخصیص (اسم)
dedication , allotment , devotion , appropriation , attribution , designation , consecration
تقسیم (اسم)
partition , allotment , division , scissor , cleavage , dispensation , apportionment , dealing , repartition
تقدیر (اسم)
thank , allotment , destiny , destination , dispensation , appreciation , fate , commendation , predestination , ordinance , foredoom , predetermination
پخش (اسم)
release , prevalence , allotment , propagation , dispensation , broadcast , distribution , diffusion , dissemination , effluence
جیره (اسم)
allotment , ration , livery
تسهیم (اسم)
allotment , sharing , multiplexing , multiplex , apportionment

معنی allotment در دیکشنری تخصصی

allotment
[ریاضیات] تخصیص اعتبار، تخصیص، تقسیط اعتبار، تسهیم، سهم، اختصاص، تخصیص سهم
[ریاضیات] تخصیص بودجه

معنی کلمه allotment به انگلیسی

allotment
• share, portion; lot in life;(british) small piece of land; garden
• an allotment is a small area of land which a person rents to grow vegetables on.
• an allotment of something is an amount of it that is given to someone or is saved for them.
building allotment
• plot of land designated for construction

allotment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
(در بریتانیا، کشاورزی): زمین‌ استیجاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی allotment

کلمه : allotment
املای فارسی : الاتمنت
اشتباه تایپی : شممخفئثدف
عکس allotment : در گوگل

آیا معنی allotment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )