برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

allele

/əˈleli/ /əˈliːl/

(زیست شناسی) آلل، دگره

بررسی کلمه allele

اسم ( noun )
مشتقات: allelic (adj.)
• : تعریف: one of several forms of a gene responsible for hereditary variations, usu. produced by mutation.

واژه allele در جمله های نمونه

1. A recessive allele must be present in double copy to show itself, and all green peas have two green alleles.
[ترجمه حمید] یک آلل مغلوب بایست داری دو نسخه باشد تا خود را نشان دهد. نخود تمام سبز دارای دو آلل سبز است
|
[ترجمه ترگمان]یک آلل مغلوب باید در یک کپی دوگانه برای نشان دادن خودش وجود داشته باشد، و همه نخود سبز دو رگه سبز دارند
[ترجمه گوگل]یک آلل کشنده باید در دو نسخه موجود باشد تا خود را نشان دهد و تمام نخود سبز دارای دو آلل سبز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Consequently, unlike other tumour suppressor genes, only one allele need be mutated to produce a phenotypic effect.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه، برخلاف تومور و ژن‌های دیگر، تنها یک آلل باید تغییر یابد تا اثر مهلک تولید کند
[ترجمه گوگل]در نتیجه، بر خلاف دیگر ژن های سرکوبگر تومور، تنها یک آلل باید برای تولید یک اثر فنوتیپی مورد جهش قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And the values of recessive allele and some parameters of genetic diversity were also quite different using the square root method and the Bayesian method.
...

معنی allele در دیکشنری تخصصی

allele
[علوم دامی] آلل ؛ توالی ویژه یک ژن
[آمار] ژن همردیف

معنی کلمه allele به انگلیسی

allele
• one of several alternative versions of a gene that is responsible for hereditary variation (genetics)

allele را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا فروتن
هر یک از دو یا چند فرم جایگزین یک ژن که بوسیله جهش ایجاد می شوند و در یک مکان کروموزوم یافت می شوند
سید جلال صالحی
آلل، ژنهای ناهمسان مجاور، الل، حلیل، دگرە، توالی ویژه یک ژن، ژن همردیف
یکی از دو یان چند ژن با شکل متناوب در کروموزومهای یک جور قرار گرفتەاند و صفات متناوب ارثی تعیین میکنند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی allele

کلمه : allele
املای فارسی : اللل
اشتباه تایپی : شممثمث
عکس allele : در گوگل

آیا معنی allele مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )