برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1427 100 1

all the more

واژه all the more در جمله های نمونه

1. The very compactness of the cottage made it all the more snug and appealing.
[ترجمه ترگمان]میزان فشردگی آن در کلبه بیشتر گرم و دلچسب بود
[ترجمه گوگل]بسیار فشرده کلبه باعث شده است که آن را بیشتر باهوش و جذاب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I admired her all the more for allowing them to ridicule her and never striking back.
[ترجمه ترگمان]من او را بیش از این تحسین می‌کردم که اجازه می‌دادند او را مسخره کنند و دیگر striking
[ترجمه گوگل]او بیشتر او را تحسین می کرد تا اجازه دهد او را خفه کند و هرگز نتواند به عقب برگردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This result gives us all the more reason for optimism.
[ترجمه ترگمان]این نتیجه به ما دلیل بیشتری برای خوش بینی می‌دهد
[ترجمه گوگل]این نتیجه به ما دلایلی برای خوش بینی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If he's unwell, that's all the more reason to go and see him.
[ترجمه ترگمان]اگر حالش خوب نیست، دلیل بیشتری برای رفتن و دیدن او وجود دارد
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه all the more به انگلیسی

all the more
• more so, even more, to an even greater degree
all the more so
• more so, even more, to an even greater degree

all the more را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): حتی بیش از پیش.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/all-the-more
امیرحسین میثمی
All the more reason
واسه همین چیزا
میثم نبی پور
همچنین: all the better/easier/more etc

Webster: even more
Cambridge: even more than before
Longman: used to emphasize how much better, easier etc something is than it would be in a different situationشمس الدین
notably
بیش از
حتی بیش از
مهمتر از ،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی all the more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )