برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

all's well that ends well


کاری که عاقبت آن خوب است خوب محسوب می شود

واژه all's well that ends well در جمله های نمونه

1. All's well that ends well.
[ترجمه ترگمان]همه چیز به خیر و خوشی تموم می‌شه
[ترجمه گوگل]همه چیز خوب بود که خوب تموم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All's well that ends well, and tomorrow we'll be back at work.
[ترجمه ترگمان]همه چیز به خوبی به پایان می‌رسد، و فردا به سر کار بر می‌گردیم
[ترجمه گوگل]همه چیز خوب است که به خوبی به پایان می رسد، و فردا ما در کار برگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But all's well that ends well. Eddie is now free and his owner ecstatic.
[ترجمه ترگمان]اما همه چیز خوب به پایان می‌رسد ادی اکنون آزاد است و صاحبش به وجد آمده
[ترجمه گوگل]اما همه چیز خوب است که به خوبی به پایان می رسد ادی در حال حاضر آزاد و صاحب مالک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. " All's well that ends well,'said the Warden casually.
[ترجمه ترگمان]سرپرست گفت: - همه چیز به خوبی تموم می‌شه
[ترجمه گوگل]سرپرست گفت ...

معنی کلمه all's well that ends well به انگلیسی

all's well that ends well
• the scenario has come to a happy ending

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام
شاهنامه آخرش خوش است.
جوجه را آخر پاییز میشمارند.
آژیر
چیزی خوش است ک پایانش خوش باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی alls well that ends well

کلمه : all's well that ends well
املای فارسی : الل`س ول تحت اندس
اشتباه تایپی : شمم'س صثمم فاشف ثدیس صثمم
عکس all's well that ends well : در گوگل

آیا معنی all's well that ends well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )