برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

aliunde


(حقوق) از منبع دیگر، از جای دیگر، ازیک جای دیگر، از منبع دیگر

واژه aliunde در جمله های نمونه

1. evidence clarifying a document but not deriving from the document itself is evidence aliunde
شواهدی که مدرک را تفسیر می‌کند ولی از خود مدرک ناشی نشده شواهد ثانوی نامیده می‌شود.

معنی aliunde در دیکشنری تخصصی

aliunde
[حقوق] از منبع دیگر، از جی دیگر

معنی کلمه aliunde به انگلیسی

aliunde
• from another place (law)

aliunde را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aliunde

کلمه : aliunde
املای فارسی : الیوند
اشتباه تایپی : شمهعدیث
عکس aliunde : در گوگل

آیا معنی aliunde مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )