برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

alien

/ˈeɪliən/ /ˈeɪliən/

معنی: مخالف، خارجی، خارجی، غریب، غیره، بیگانه، غیر، مغایر، نا سازگار، ناسازگار بودن
معانی دیگر: تبعه ی خارجی، اجنبی، نامحرم، غیرخودی، غریبه، متفاوت، (در رمان های علمی ـ تخیلی) موجود فضایی، وابسته به بیگانگان، ناآشنا، غریبه بودن

بررسی کلمه alien

اسم ( noun )
(1) تعریف: a resident of a country who is not a citizen of that country.
متضاد: citizen, native
مشابه: foreigner, immigrant, outlander, outsider, resident

- Legal aliens have the right to work but cannot vote in elections.
[ترجمه اسماعیل س] تبعه های خارجیِ قانونی حق کارکردن دارند اما نمی توانند در انتخابات شرکت کنند
|
[ترجمه ترگمان] بیگانگان قانونی حق دارند که کار کنند، اما نمی‌توانند در انتخابات رای دهند
[ترجمه گوگل] بیگانه های قانونی حق دارند کار کنند اما نمی توانند در انتخابات شرکت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one who is considered foreign to a particular group or family; outsider.
مترادف: outsider, stranger
متضاد: member
مشابه: foreigner, outlander

- She felt like an alien in her husband's family.
[ترجمه اسماعیل س] او در خانواده ی شوهرش احساس بیگانگی می کرد.
...

واژه alien در جمله های نمونه

1. beliefs alien to religion
عقاید مغایر با مذهب

2. In a world that had suddenly become alien and dangerous, he was her only security.
[ترجمه ترگمان]در دنیایی که ناگهان بیگانه و خطرناک شده بود تنها امنیت او بود
[ترجمه گوگل]در جهان که ناگهان بیگانه و خطرناک شد، او تنها امنیت او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is alien to the school discipline.
[ترجمه فریده] آن مخالف دستورالعمل مدرسه است.
|
[ترجمه ترگمان]این برای نظم مدرسه غریبه است
[ترجمه گوگل]این دستورالعمل مدرسه بیگانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Such principles are alien to our religion.
[ترجمه ترگمان]این اصول برای دین ما بیگانه هستند
[ترجمه گوگل]چنین اصولی به دین ما بیگانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف alien

مخالف (اسم)
alien , dissident , nonconformist , opponent , adversary , foe , antagonist , anti , dissenter , dissentient , opposer
خارجی (اسم)
alien , foreigner , gringo
خارجی (صفت)
alien , out , outside , foreign , strange , exotic , oversea , external , outer , exterior , peripheral , extrinsic , extern , extraneous
غریب (صفت)
alien , poor , unusual , uncommon , eccentric , homeless , strange , whimsical , weird , extravagant , rare , singular , immigrant
غیره (صفت)
alien
بیگانه (صفت)
alien , foreign , strange , exotic , unfamiliar , oversea , only , barbarous , barbarian , peregrine
غیر (صفت)
different , alien , other , unlike , another
مغایر (صفت)
abhorrent , contrary , opposed , contradictory , adverse , different , alien , disagreeable , other , anomalous
نا سازگار (صفت)
abhorrent , adverse , incompatible , discordant , alien , disagreeable , poor , ill-sorted , insalubrious , insociable , irreconcilable , maladjusted
ناسازگار بودن (فعل)
alien , conflict , disagree , discord

معنی عبارات مرتبط با alien به فارسی

خارجی دشمن (کسی که مقیم کشوری باشد که با کشور او در جنگ است)

معنی alien در دیکشنری تخصصی

[حقوق] بیگانه، تبعه بیگانه
[حقوق] بیگانه غیر مقیم
[حقوق] بیگانه مقیم

معنی کلمه alien به انگلیسی

alien
• foreigner, person living in a nation where he or she is not a citizen; stranger, outsider; extra-terrestrial, creature from outer space
• strange, different; uncharacteristic; foreign; of or pertaining to life that did not originate on planet earth
• if you describe something as alien, you mean that it seems strange and perhaps frightening, because you are not familiar with it.
• if something is alien to your normal feelings or behaviour, it is not the way you would normally feel or behave.
• an alien is someone who is not a legal citizen of the country in which they live; a formal use.
• an alien is also a creature from outer space.
alien corn
• metaphorical expression meaning being in a foreign land (from the book of ruth)
resident alien
• person from a foreign country that lives legally in another country but is not a citizen

alien را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
آدم فضایی
Fati
غیرتی
Tahoora
موجود فضایی
Melina queen
آدم فضایی ، موجود غیر انسانی ، موجودی فضایی
الهه
بیگانه
میثم علیزاده
●به عنوان صفت:
غریب، بیگانه
خارجی
فضایی، غیرزمینی
● به عنوان اسم:
تبعه خارجی
موجود فضایی
N
آدم فضایی
Arya
کسی یا موجودی که از ما نیست.
Mahdi
خوش تیپ
مهدی باقری
امکان داره باهمخانواده های واژه ally یکم اشتباه بشه خصوصا alliance که به معنی اتحاد میباشد.
(پ‌ن: برای خودم یه سری ابهامات بین همخانواده هاشون ایجاد شده بود.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alien
کلمه : alien
املای فارسی : علیً
اشتباه تایپی : شمهثد
عکس alien : در گوگل

آیا معنی alien مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )