برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

algebraically


ازراه جبر

واژه algebraically در جمله های نمونه

1. It can be shown that they are algebraically general in the interaction region.
[ترجمه ترگمان]می توان نشان داد که آن‌ها در منطقه تعامل به طور جبری مورد استفاده قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]می توان نشان داد که در منطقه متقابل جبری هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An algebraically explicit analytical solution for governing equations of heat and mass transfer process in wet capillary porous media is derived.
[ترجمه ترگمان]یک راه‌حل تحلیلی صریح و صریح برای معادلات حاکم بر فرآیند انتقال جرم و انتقال جرم در محیط مرطوب متخلخل افزایش‌یافته است
[ترجمه گوگل]یک راه حل تحلیلی جبری برای مدیریت معادلات انتقال حرارت و جرم در رسانه های متخلخل مرطوب مویرگی مشتق شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The two stresses can then be added algebraically to obtain the resultant.
[ترجمه ترگمان]سپس دو تنش را می‌توان به صورت جبری به دست آورد تا حاصل حاصل آید
[ترجمه گوگل]سپس دو تنش میتواند به صورت جبرانی اضافه شود تا نتیجه حاصل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We solve for A steady state algebraically.
...

معنی algebraically در دیکشنری تخصصی

algebraically
[ریاضیات] به طور جبری، از راه جبر
[ریاضیات] بسته ی جبری
[ریاضیات] هیأت جبری بسته
[ریاضیات] دوره ی جبری هم ارز
[ریاضیات] دورهای جبری-هم ارز
[ریاضیات] عنصر جبری مستقل
[ریاضیات] عنصر های جبری-مستقل
[ریاضیات] به طور جبری زائد

معنی کلمه algebraically به انگلیسی

algebraically
• in algebraic form; via algebra

algebraically را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی algebraically

کلمه : algebraically
املای فارسی : الگبریکللی
اشتباه تایپی : شملثذقشهزشممغ
عکس algebraically : در گوگل

آیا معنی algebraically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )