برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

akinesia


روانشناسى : ناجنبى

واژه akinesia در جمله های نمونه

1. The left ventriculogram demonstrated akinesia of anterolateral and apical segments with apical thrombus formation.
[ترجمه ترگمان]The چپ akinesia of و بافت رویانی را با تشکیل بافت رویانی راس نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]وینتریکولولوژیک چپ نشان دهنده آکینزی بخش های عقب و عقبی با تشکیل ترومبیک آپیکالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Results BCPT could reverse the blepharoptosis and the akinesia induced by reserpine and increase the number of head-twitches induced by 5-HTP in mice.
[ترجمه ترگمان]نتایج BCPT می‌تواند the و the القا شده توسط reserpine را معکوس کرده و تعداد of که در موش‌های ۵ - HTP در موش‌ها ایجاد می‌شود را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]نتایج BCPT می تواند موجب بروز اپیدمی و آکینزی ناشی از رزرپین شود و تعداد سر و گردن های ناشی از 5-HTP را در موش ها افزایش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The rate of akinesia was significantly lower in the quetiapine group (0) than that in the risperidone group (10 %).
[ترجمه ترگمان]نرخ of در گروه quetiapine (۰)به میزان قابل‌توجهی کم‌تر از گروه risperidone (۱۰ %)بود
[ترجمه گوگل]میزان آکینزی به طور معنی داری در گروه کوتیایپین (0) نسبت به گروه ریپریدون (10٪) پایین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی akinesia در دیکشنری تخصصی

akinesia
[روانپزشکی] بی حرکتی

معنی کلمه akinesia به انگلیسی

akinesia
• lack of movement, loss of movement (due to pathological causes)

akinesia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی akinesia

کلمه : akinesia
املای فارسی : اکینسیا
اشتباه تایپی : شنهدثسهش
عکس akinesia : در گوگل

آیا معنی akinesia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )