برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

aimlessness

واژه aimlessness در جمله های نمونه

1. her constant aimlessness
بی‌تصمیمی همیشگی او

2. He worried about his son's aimlessness and lack of ambition.
[ترجمه ترگمان]او نگران aimlessness پسرش و نبود جاه‌طلبی است
[ترجمه گوگل]او درباره بی هدف و کمبود جاه طلبی فرزندش نگران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instead of bringing joy, this interlude produced aimlessness and corrosion of the spirit.
[ترجمه ترگمان]به جای آوردن شادی، این interlude aimlessness و خوردگی روح را تولید می‌کرد
[ترجمه گوگل]به جای آوردن شادی، این interlude ناخواسته و خوردگی روح تولید شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Without work there is corrosive aimlessness.
[ترجمه ترگمان]بدون کار، aimlessness خورنده است
[ترجمه گوگل]بدون کار بی هدف بودن خوردگی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Is this aimlessness in line with a Darwinian view of life on planet Earth?
[ترجمه ترگمان]آیا این aimlessness با دیدگ ...

معنی کلمه aimlessness به انگلیسی

aimlessness
• purposelessness; lack of a goal

aimlessness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
بی هدفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aimlessness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )