برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

ahead

/əˈhed/ /əˈhed/

معنی: جلو، پیش، در امتداد حرکت کسی، روبجلو
معانی دیگر: مقدم، پیشاپیش، به سوی جلو، به پیش، به جلو، در آینده، بعد، (در مسابقه و نبرد و غیره) جلو، سربجلو

بررسی کلمه ahead

قید ( adverb )
عبارات: get ahead
(1) تعریف: in front of; in advance of.
متضاد: after, behind
مشابه: early

- She walked ahead.
[ترجمه ترگمان] او جلو رفت
[ترجمه گوگل] او پیش رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: forward; onward.
متضاد: backward
مشابه: forth, forward, onward

- Let's forge ahead.
[ترجمه ترگمان] بیا جلو شو
[ترجمه گوگل] بیا جلو برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in the future.

- Dangerous times lie ahead.
[ترجمه ترگمان] زمان خطرناک در پیش رو دارد
[ترجمه گوگل] زمان های خطرناکی پیش رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: for the future.
متضاد: backward ...

واژه ahead در جمله های نمونه

1. ahead of time
قبل از وقت (موعد)

2. ahead of
پیش از،جلو،مقدم بر

3. ahead of the game
(عامیانه) برنده،دارای کارت یا امتیازبرنده

4. ahead of time
پیش از مدت معین،قبل از وقت

5. dead ahead
درست،سر راست،درست سر راه

6. drive ahead and i'll follow you
تو از جلو بران و من دنبالت می‌آیم.

7. be ahead (of)
جلو بودن (از)،پیشرفته‌تر بودن (از)

8. get ahead
جلو زدن،پیشی گرفتن

9. get ahead of
جلو زدن از،برتری یافتن بر،بهتر شدن از

10. press ahead (or on or forward) with something
با ثبات قدم ادامه دادن،پیگیری کردن

11. pull ahead
جلو زدن

12. put ahead
1- (عقربه‌های ساعت را) جلو آوردن 2- ترجیح دادن،مهم‌تر شمردن

13. five years ahead
پنج سال دیگر

14. he moved ahead of me
او از من جلو زد.

15. he was ahead of me in the line ...

مترادف ahead

جلو (قید)
up , afore , forward , ahead , forth , before , beforehand , along
پیش (قید)
near , beside , forward , ahead , forth , ago , past , in advance , beforehand , along , fore
در امتداد حرکت کسی (قید)
ahead
روبجلو (قید)
ahead

معنی عبارات مرتبط با ahead به فارسی

پیش از، جلو، مقدم بر
(عامیانه) برنده، دارای کارت یا امتیازبرنده
پیش از مدت معین، قبل از وقت
جلو بودن (از)، پیشرفته تر بودن (از)
جلو زدن، پیشی گرفتن
adj : متهور، مترقی، پیش رونده، نشانه ترقی، بفرمایید، n : light green : متهوردرکار، دلدار
کشتی هایی که پشت سر هم میروند
جلو زدن
1- (عقربه های ساعت را) جلو آوردن 2- ترجیح دادن، مهم تر شمردن
واضح، روشن، ساده، نابغرنج، بدون پیچیدگی

معنی کلمه ahead به انگلیسی

ahead
• forward; in advance
• if something is ahead, it is in front of you.
• if you are ahead of someone in your work or achievements, you have made more progress than they have.
• if a person or a team is ahead in a competition, they are winning.
• if something happens ahead of another thing, it happens some time before the other thing.
• ahead also means in the future.
• see also go-ahead.
ahead of one's time
• avant garde, very progressive, highly advanced
ahead of schedule
• earlier than planned, earlier than scheduled
ahead of time
• early, prematurely, before the proper time
get ahead
• succeed, move ahead, advance (especially professionally or financially)
go ahead
• go on, continue (internet)
• if you give someone the go-ahead, you give them permission to do something.
• a go-ahead person or organization tries hard to succeed, often by using new methods.
look ahead
• look to the future, look to future events
looked straight ahead
• focused the eyes straight ahead, did not look right or left
planned ahead
• made plans for the future, ready long beforehand
planning ahead
• advance planning, devising ahead of time, advance designing
see rocks ahead
• sense an oncoming crisis
steam ahead
• go forward at full throttle, go forward at full speed

ahead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

a.r
in or into the future
for the future
😄shiva😄
Think before
پیش بینی
Matin
جلو تر، پیش تر
in a more advanced position
متین خدایی
جلوتر، پیش تر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ahead

کلمه : ahead
املای فارسی : اهید
اشتباه تایپی : شاثشی
عکس ahead : در گوگل

آیا معنی ahead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )