برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggrieve

/əˈɡriːv/ /əˈɡriːv/

معنی: ازردن، جور و جفا کردن، غمگین کردن
معانی دیگر: صدمه زدن (به اشخاص)، رنجه کردن، آزردن

بررسی کلمه aggrieve

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: aggrieves, aggrieving, aggrieved
(1) تعریف: to distress or bring grief to; cause to suffer.
مشابه: distress, grieve

- His wife's coldness aggrieved him.
[ترجمه ترگمان] سردی همسرش هم او را ناراحت کرده بود
[ترجمه گوگل] سرماخوردگی همسرش او را ناراحت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to injure by treating unfairly; give (someone) cause for complaint.
مشابه: abuse

واژه aggrieve در جمله های نمونه

1. James was rather aggrieved at Cameron.
[ترجمه ترگمان]جیمز نسبت به کمرون ناراحت بود
[ترجمه گوگل]جیمز در کمرون آسیب دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He felt aggrieved at not being chosen for the team.
[ترجمه ترگمان]او احساس کرد که نباید برای این تیم انتخاب شود
[ترجمه گوگل]او احساس کرد که در انتخاب تیم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The villagers felt deeply aggrieved by the closing of the railway station.
[ترجمه ترگمان]روستاییان به شدت از بستن ایستگاه راه‌آهن احساس ناراحتی کردند
[ترجمه گوگل]روستاییان در اثر بسته شدن ایستگاه راهآهن احساس عمیق می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was aggrieved at the insult.
[ترجمه ترگمان]از توهینی که به او کرده بود ناراحت بود
[ترجمه گوگل]او به این توهین آسیب زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف aggrieve

ازردن (فعل)
annoy , hurt , mortify , rile , afflict , fash , aggrieve , ail , vex , goad , prick , irk , irritate , harry , grate , harrow , gripe , nark , grit , lacerate , peeve , tar
جور و جفا کردن (فعل)
aggrieve
غمگین کردن (فعل)
aggrieve , disgruntle , grieve , sadden , make sorry

معنی کلمه aggrieve به انگلیسی

aggrieve
• wrong, oppress; cause sorrow; offend

aggrieve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

K.a
زیان دیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aggrieve

کلمه : aggrieve
املای فارسی : اگگریو
اشتباه تایپی : شللقهثرث
عکس aggrieve : در گوگل

آیا معنی aggrieve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )