برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggressiveness


تجاوزکاری، حمله

واژه aggressiveness در جمله های نمونه

1. Linda's aggressiveness is just a compensation for her feelings of insecurity.
[ترجمه ترگمان]پرخاشگری لیندا یک پاداش برای احساس ناامنی است
[ترجمه گوگل]پرخاشگری لیندا فقط جبران احساسات ناامنی اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her aggressiveness made it difficult for him to explain his own feelings.
[ترجمه ترگمان]برای او دشوار بود که احساسات خود را بیان کند
[ترجمه گوگل]تجاوز او باعث شد که او احساسات خود را توضیح دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Greed and aggressiveness constricted the nation's cultural life.
[ترجمه ترگمان]حرص و طمع و پرخاشگری زندگی فرهنگی ملت را محدود می‌کند
[ترجمه گوگل]حرص و آزاری و پرخاشگری زندگی فرهنگی کشور را محدود می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Aggressiveness I was angry with my friend I told my wrath, My wrath did end.
[ترجمه ترگمان]از دوستم عصبانی بودم که خشم خود را به او گفتم، خشم من پایان یافت
[ترجمه گوگل]تهاجمی من با دوستم که به خشم من گفتم عصبانی ...

معنی کلمه aggressiveness به انگلیسی

aggressiveness
• tendency to attack unprovoked, militancy; forcefulness; boldness

aggressiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پورزمانی
تهور
Tax aggressiveness
تهور مالیاتی
Setayesh-Arya
پرخاشگری
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند
بصورت competitive aggressiveness
جسارت در رقابت
ایمان حجتی
خورندگی، تخریب
نادر گنجی
جسارت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aggressiveness

کلمه : aggressiveness
املای فارسی : اگگرسیونس
اشتباه تایپی : شللقثسسهرثدثسس
عکس aggressiveness : در گوگل

آیا معنی aggressiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )