برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

aggress

/əˈɡres/ /əˈɡres/

معنی: حمله کردن، مبادرت کردن
معانی دیگر: تجاوز کردن، ابتدا حمله کردن، برتاختن، تعرض کردن، پرخاشگری کردن، تازاندن، نزدیک شدن، نزدیک کردن، حمله کردن به، مبادرت کردن به

بررسی کلمه aggress

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: aggresses, aggressing, aggressed
• : تعریف: to initiate an attack or quarrel; be the aggressor.

واژه aggress در جمله های نمونه

1. In 187 Japan sent its army to aggress and occupy China's vassal state of Liuqiu Islands, and changed the name of the Islands to Okinawaken.
[ترجمه ترگمان]در ۱۸۷ کشور ژاپن ارتش خود را به aggress فرستاد و دولت vassal جزایر Liuqiu را اشغال کرد و نام جزایر را به Okinawaken تغییر داد
[ترجمه گوگل]در سال 187 ژاپن ارتش خود را برای مهاجرت و اشغال وضعیت وصال چین جزایر لیوکیو فرستاد و نام جزایر را به اوکیناواکن تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When translators translate, they usually invade and aggress on the original text, break the balance between the source text and target text and that between the source language and target language.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که مترجمان ترجمه می‌شوند، معمولا به متن اصلی حمله و aggress می‌کنند، تعادل بین متن مبدا و متن هدف و ارتباط بین زبان مبدا و زبان هدف را می‌شکنند
[ترجمه گوگل]هنگامی که مترجمان ترجمه میشوند، معمولا به متن اصلی حمله می کنند و از متن اصلی متنفر می شوند، تعادل بین متن اصلی و متن هدف و بین زبان اصلی و زبان مقصد را شکست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I don't know whether he aggress with you.
[ترجمه ترگمان]نمی‌دانم با تو چه می‌کند یا نه
[ترجمه گوگل]نمی دانم آیا با شما سر و کار دارد؟
[ترجمه شما] ...

مترادف aggress

حمله کردن (فعل)
attack , souse , aggress , assail , impinge , lay on , set on
مبادرت کردن (فعل)
aggress

معنی کلمه aggress به انگلیسی

aggress
• behave in an aggressive manner; commit an act of aggression

aggress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aydin Jz
با خشونت رفتار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aggress

کلمه : aggress
املای فارسی : اگگرس
اشتباه تایپی : شللقثسس
عکس aggress : در گوگل

آیا معنی aggress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )