برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1392 100 1

adventurist

واژه adventurist در جمله های نمونه

1. The ultimate adventurist and survival expert will be guiding you with exclusive film, photos, illustrations, quizzes, quotes and interactive tools.
[ترجمه ترگمان]متخصص زنده ماندن و متخصص زنده ماندن، شما را با فیلم، عکس، تصاویر، quizzes، quotes و ابزارهای تعاملی هدایت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]متخصص ماجراجویانه و زنده ماندن نهایی شما را با فیلم، عکس، تصویر، آزمون، نقل قول و ابزارهای تعاملی هدایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We must avoid adopting any adventurist policies towards the middle peasants.
[ترجمه ترگمان]ما باید از اتخاذ هر گونه سیاست‌های adventurist نسبت به کشاورزان میانی اجتناب کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید از اتخاذ هر گونه سیاست های ماجراجویانه در برابر دهقانان میانه رو اجتناب کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must avoid adopting any adventurist policies towards middle and small industrialists and merchants.
[ترجمه ترگمان]ما باید از اتخاذ هر گونه سیاست‌های adventurist نسبت به صنعتگران و بازرگانان کوچک و کوچک اجتناب کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید از اتخاذ سیاست های ماجراجویانه علیه صنعتگران و بازرگانان متوسط ​​و کوچک اجتناب کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه adventurist به انگلیسی

adventurist
• an adventurist is someone who is willing to take risks or act illegally in order to gain an advantage.
• adventurist policies, methods, or ideas are risky, and are designed to take advantage of a bad situation.

adventurist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
ماجراجو، بی‌پروا، بی‌باک، بی‌مبالات، بی‌ملاحظه، حادثه‌جو، ماجراگرا
میلاد علی پور
جسور، بی باک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی adventurist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )