برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

advantage

/ædˈvæntɪdʒ/ /ədˈvɑːntɪdʒ/

معنی: سبقت، مزیت، برتری، سود، منفعت، فایده، صرفه، حسن، تفوق، بهتری، مزیت دادن، سودمند بودن، فیضالهیبخشیدن
معانی دیگر: نفع، (تنیس) اولین امتیاز بعد از دوس (deuce)، برتری دادن، نفع دادن، مفید بودن

بررسی کلمه advantage

اسم ( noun )
مشتقات: advantaged (adj.)
عبارات: take advantage of
(1) تعریف: a position or place of superiority or domination.
مترادف: ascendancy, edge, upper hand, whip hand
متضاد: disadvantage
مشابه: dominance, domination, lead, leverage, preeminence, preference, superiority, supremacy

- All her preparation gave her the advantage in the debate.
[ترجمه ترگمان] تمام آماده‌سازی او به او مزیت را در بحث نشان داد
[ترجمه گوگل] تمام آماده سازی او به نفع او در بحث بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Our initiatives have paid off and put us at an advantage over our competitors.
[ترجمه ترگمان] ابتکارات ما کاهش‌یافته و ما را به برتری نسبت به رقبای خود وامی دارد
[ترجمه گوگل] ابتکارات ما پرداخت کرده اند و ما را در مزایای بیش از رقبای ما قرار داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something that gives a position of superiority or domination.
متضاد: bar, detriment, disadvantage, drawback, handicap, liability, obstacle

- A degree from a top school is said to be an advantage in competing for a job.
...

واژه advantage در جمله های نمونه

1. taking advantage of his simplicity is morally reprehensible
سو استفاده از سادگی او از نظر اخلاقی نکوهیده است.

2. the advantage which we have over them
تفوقی که ما بر آنها داریم

3. to advantage
با بهره‌وری،با استفاده،با نفع

4. a prime advantage
مزیت اساسی

5. they took advantage of the situation to settle old scores
آنها برای تلافی کردن از فرصت استفاده کردند.

6. to take advantage of
از فرصت استفاده کردن،بهره‌گیری کردن

7. it is to my advantage
به نفع من است.

8. to strain a law to one's own advantage
قانونی را به سود خود کش دادن

9. we must combine the various methods to optimum advantage
بایستی این روش‌های گوناگون را به منظور حداکثر بهره‌گیری با هم تلفیق کنیم.

10. Mary speaks good English, but she has an advantage because her mother is English.
[ترجمه ترگمان]مری انگلیسی خوب حرف می‌زند، اما از این بابت که مادرش انگلیسی است یک مزیت دارد
[ترجمه گوگل]ماری انگلیسی خوب صحبت می کند، اما او مزیتی دارد، زیرا مادرش انگلیسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحی ...

مترادف advantage

سبقت (اسم)
advance , lead , precession , antecedence , overtaking , overtake , precedence , advantage , supremacy , dominance
مزیت (اسم)
benefit , advantage , privilege , boon , preponderance , excellence , superiority , preference , profit , behoof , vantage
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
سود (اسم)
gain , increment , use , benefit , advantage , profit , interest , dividend , avail , utility , behoof , fruit , lucre
منفعت (اسم)
gain , use , benefit , advantage , profit
فایده (اسم)
gain , use , advantage , profit , avail , usefulness , utility , fruit
صرفه (اسم)
gain , advantage , behoof
حسن (اسم)
virtue , advantage , beauty , goodness , wellness
تفوق (اسم)
prevalence , influence , advantage , excellence , superiority , supremacy , predominance , domination , ascendancy , vantage , ascendency , hegemony , headship , predominancy , pre-emimence
بهتری (اسم)
advantage , vantage , betterment
مزیت دادن (فعل)
advantage
سودمند بودن (فعل)
advantage , avail
فیضالهیبخشیدن (فعل)
advantage

معنی عبارات مرتبط با advantage به فارسی

موقعیت خوب
(نسبت نیروی مقاوم بر نیروی محرک در ماشین های ساده) مزیت مکانیکی، بهی افزارگانی
با بهره وری، با استفاده، با نفع

معنی advantage در دیکشنری تخصصی

advantage
[برق و الکترونیک] مزیت
[فوتبال] آوانتاژ
[صنعت] برتری ، رجحان ، سود ، منفعت ، مزیت
[نساجی] مزیت - برتری
[ریاضیات] سود، صرفه، مزیت، آوانتاژ، بهره
[صنعت] مزایای رقابتی
[عمران و معماری] مزیت مکانیکی
[ریاضیات] مزیت مکانیکی
[ریاضیات] استفاده کردن
[عمران و معماری] امتیاز فنی

معنی کلمه advantage به انگلیسی

advantage
• benefit; profit; utility, avail
• help, assist; promote; be beneficial to; give an advantage to
• an advantage is something that puts you in a better position than other people.
• an advantage is also a benefit that is likely to result from something.
• if something is to your advantage, it will be useful for you or will benefit you.
• if you take advantage of a situation, you use it while you can for your own benefit, sometimes unfairly.
absolute advantage
• total advantage (economics)
comparative advantage
• relative benefit, something which is beneficial when compared to the other options
considered it an advantage
• thought it to be beneficial, saw it as an advantage
decided advantage
• superior position
gain an advantage
• gain ground on the competition, distance oneself from (as in a race); get a leg up, have the upper hand
give undue advantage
• give an unfair edge
prevent undue advantage
• prevent an undeserved benefit
score an advantage
• earn an advantage, earn a benefit
to advantage
• to be helpful; to bring a benefit
to blunder away an advantage
• waste a chance, let an opportunity go to waste

advantage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فر
مزیت_حسن
عمادم
مزیت
امتیاز
fatemeh
مزيّت
saghaey
برتری
آزاده همتیان
مساعد
Amir
بازده
میلاد علی پور
فایده داشتن، فایده رساندن، حسن داشتن
M
سود/منفعت
Take advantage of something
Mfa
بهرمند شدن از شخص(زن یا مرد) از لحاظ جنسی
Parisa
سو استفاده
SuperSU
سو استفاده کردن
Sunflower
Use
Good
Effect
Aid
Help

No, its not advantage enough
به اندازه ی کافی فایده/کارایی/مزیت نداره.
Or
نه به اندازه کافی به درد بخور/ موثر / کارا نیست
Faezeh
استفاده کردن

Gets the most advantage of his time
بیشترین استفاده را از وقتش بکند.
Abolfazl Ehsani
آوانتاژ (در فوتبال): هنگامی که روی بازیکنی خطا می شود، اگر توپ بعد از خطا به هم تیمی کسی که خطا روش شده برسه و موقعیت خوبی برای تیم باشه، داور به جای این که بازی رو متوقف کنه و خطا بگیره، ادامه بازی رو اعلام میکنه یا به اصطلاح آوانتاژ میده که موقعیت تیم خراب نشه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی advantage

کلمه : advantage
املای فارسی : ادونتیج
اشتباه تایپی : شیرشدفشلث
عکس advantage : در گوگل

آیا معنی advantage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )