برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

adenoidectomy


(جراحی) برداشتن بافت های لنفاوی حلق و بینی، ادنوید برداری

واژه adenoidectomy در جمله های نمونه

1. Interventions - Children were randomly allocated to adenotonsillectomy, adenoidectomy, or neither procedure.
[ترجمه ترگمان]مداخلات - کودکان به طور تصادفی به adenotonsillectomy، adenoidectomy، یا هیچ یک از این روش‌ها اختصاص داده شدند
[ترجمه گوگل]مداخلات - کودکان به طور تصادفی به آدنوتونسیلکتومی، آدنوئیدکتومی، و یا نه روش اختصاص داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The combined adenoidectomy and ventilation tube groups had the shortest duration of glue ear.
[ترجمه ترگمان]گروه‌های لوله تهویه و تهویه ترکیب‌شده کوتاه‌ترین مدت‌زمان گوش چسب را داشتند
[ترجمه گوگل]گروه های آدنوئیدکتومی و لوله های تهویه دارای کوتاه ترین مدت گوش چسب بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Adenoidectomy will considerably reduce the overall duration of glue ear.
[ترجمه ترگمان]Adenoidectomy به طور قابل‌توجهی طول کلی گوش چسب را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]Adenoidectomy به طور قابل توجهی باعث کاهش طول کلی چسب گوش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Methods:Trans-oral adenoidectomy under monitoring endoscope was carried out using St ...

معنی adenoidectomy در دیکشنری تخصصی

adenoidectomy
[بهداشت] درآوردن نسوج آدنوئید بینی گلو با جراحی

معنی کلمه adenoidectomy به انگلیسی

adenoidectomy
• surgical removal of the adenoids

adenoidectomy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adenoidectomy

کلمه : adenoidectomy
املای فارسی : ادنویدکتمی
اشتباه تایپی : شیثدخهیثزفخئغ
عکس adenoidectomy : در گوگل

آیا معنی adenoidectomy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )