برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

adduce

/əˈdjuːs/ /əˈdjuːs/

معنی: گفتن، استشهاد کردن، احضار کردن
معانی دیگر: شاهد آوردن، به عنوان دلیل ذکر کردن، برهان آوردن، برای اثبات ذکر کردن، استناد کردن، برای مثال گفتن، اقامه ی دلیل کردن، اقامهی دلیل کردن darwin adduced the fossil record as proof for his theory داروین از تاریخ فسیلها برای اثبات نظریهی خود استفاده کرد then he adduced new evidence سپس گواه جدیدی را اقامه کرد

بررسی کلمه adduce

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: adduces, adducing, adduced
مشتقات: adducible (adj.), adducer (n.)
• : تعریف: to cite as evidence or proof; bring to bear in argument or discussion.
مشابه: cite, quote

واژه adduce در جمله های نمونه

1. When you adduce evidence of this nature, you must be sure of your sources.
[ترجمه ترگمان]وقتی شواهد این طبیعت را می‌بینید، باید از منابع خود مطمئن باشید
[ترجمه گوگل]هنگامی که شواهدی از این نوع را ارائه می کنید، باید از منابع خود مطمئن شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can adduce evidence to support the claim.
[ترجمه ترگمان]ما می‌توانیم شواهدی برای حمایت از این ادعا پیدا کنیم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم شواهدی را برای حمایت از این ادعا ارائه دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I could adduce several reasons for his strange behaviour.
[ترجمه ترگمان]می‌توانستم چند دلیل برای رفتار عجیب او پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من می توانم دلایل متعددی برای رفتار عجیب و غریب خود ارائه دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You must adduce a lot of examples to support your argument.
[ترجمه ترگمان]شما باید مثال‌های زیادی برای حمایت از استدلال خود داشته باشید
[ترجمه گوگل]شما باید نمونه هایی را برای حمایت از استدلال خود ارائه دهید
[ترجمه ...

مترادف adduce

گفتن (فعل)
utter , declare , relate , tell , inform , say , adduce , tongue , mouth , observe , cite , intimate , bubble , rehearse
استشهاد کردن (فعل)
adduce
احضار کردن (فعل)
adduce , call up , summon , evoke , call , invite , invocate

معنی adduce در دیکشنری تخصصی

adduce
[حقوق] اقامه کردن دلیل، استناد کردن، ذکر کردن، نقل کردن، ارائه دادن

معنی کلمه adduce به انگلیسی

adduce
• offer as an example, bring forward in argument, offer as proof, cite as evidence
• if you adduce a fact, a reason, or evidence, you use it to support an argument; a formal word.

adduce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Abolfaz mortazavi
بیان کردن
پریسا ناصری
Adducing evidence
ارائه دلیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adduce

کلمه : adduce
املای فارسی : اددوک
اشتباه تایپی : شییعزث
عکس adduce : در گوگل

آیا معنی adduce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )