برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

actual

/ˈækt͡ʃəwəl/ /ˈækt͡ʃuəl/

معنی: واقعی، حقیقی، فعلی
معانی دیگر: موجود، کنونی

بررسی کلمه actual

صفت ( adjective )
مشتقات: actualness (n.)
(1) تعریف: truly existing or happening, not just potentially or in the imagination.
مترادف: real, true
متضاد: hypothetical, ideal, imaginary, notional, potential, virtual
مشابه: concrete, literal, objective, substantial, tangible, veritable

- That's what he told the police, but the actual events happened quite differently.
[ترجمه ترگمان] این چیزی بود که به پلیس گفته بود، اما وقایع واقعی کاملا متفاوت پیش رفت
[ترجمه گوگل] این همان چیزی است که او به پلیس گفت، اما حوادث واقعی کاملا متفاوت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This was just a drill, but in an actual emergency, the students would be sent home.
[ترجمه ترگمان] این فقط یک تمرین بود، اما در یک وضعیت اورژانسی واقعی، دانشجویان به خانه فرستاده می‌شدند
[ترجمه گوگل] این فقط تمرین بود، اما در شرایط اضطراری واقعی، دانش آموزان به خانه فرستاده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: existing or happening at the present moment.
مترادف: current, existent, existing, extant, present
مشابه: prevailing, very

- What is your actual ...

واژه actual در جمله های نمونه

1. the actual building has been rebuilt many times
عمارت فعلی چندین‌بار بازسازی شده است.

2. the actual cost of the trip
هزینه‌های واقعی سفر

3. the actual locale of that crime
محل واقعی آن جنایت

4. have you ever witnessed an actual murder?
آیا هرگز شاهد یک قتل واقعی بوده‌اید؟

5. the stated figures are only approximations of the actual costs
اعداد ذکر شده برآورد تقریبی هزینه‌ها است.

6. his method is based on the theory that people learn better from actual experience than from books
روش او بر این بینش استوار است که مردم از تجربه‌ی عملی بهتر می‌آموزند تا از کتاب.

7. I can not give the actual figures.
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم اعداد واقعی رو به دست بیارم
[ترجمه گوگل]نمیتوانم ارقام واقعی را بدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We had estimated about 300 visitors, but the actual number was much higher.
[ترجمه ترگمان]ما حدود ۳۰۰ بازدیدکننده را تخمین زده بودیم، اما تعداد واقعی بسیار بیشتر بود
[ترجمه گوگل]ما حدود 300 بازدید کننده برآورد کردیم، اما تعداد واقعی آنها بسیار بالاتر بود
[ترجمه شما] ...

مترادف actual

واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
حقیقی (صفت)
true , genuine , actual , real , rightful , substantive , regular , intrinsic , unfeigned , veritable
فعلی (صفت)
present , actual

معنی عبارات مرتبط با actual به فارسی

نشانی واقعی
نشانوند واقعی
دستور العمل واقعی
کلید واقعی
پارامتر واقعی
(مسیحیت) گناه بالفعل یا دانسته (در مقابل گناهان فطری و اولیه)، گناه فردی، گناه عمدی
اوضاع فصلی، اوضاع کنونی، وضع فعلی

معنی actual در دیکشنری تخصصی

actual
[برق و الکترونیک] واقعی
[فوتبال] واقعی-حقیقی
[صنعت] واقعی ، حقیقی
[برق و الکترونیک] پارامتر واقعی
[زمین شناسی] اسید واقعی
[حسابداری] نرخ بازده واقعی سالانه
[نساجی] قیمت تمام شده واقعی
[ریاضیات] قیمت تمام شده ی واقعی، هزینه ی واقعی
[صنعت] هزینه واقعی - هزینه کل پرداخت شده بابت کار انجام شده در یک دوره زمانی مشخص.
[صنعت] هزینه واقعی کار انجام شده
[حسابداری] هزینه های واقعی ، هزینه های تاریخی
[نساجی] نمره حقیقی
[آب و خاک] تبخیر تعرق واقعی
[حقوق] خسارت واقعی

معنی کلمه actual به انگلیسی

actual
• substantial, real, tangible; current; factual
• actual is used to emphasize that someone or something is real and not imaginary.
• actual is also used to refer to the most significant part of an event, rather than to other things that are associated with it.
actual circumstances
• factual circumstances
actual damage
• real injury, damage which has actually occurred (often more than appears to the eye)
actual income
• income after taxes and deductions, take-home pay, net salary
actual size
• real dimensions, true proportions
actual speed
• real speed
actual value
• real worth, true value

actual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fati
در حقیقت
مهری موسوی
واقعی - فعلی
Mahya
در واقع
محدثه فرومدی
در واقعیت
الهام حمیدی
در حال حاضر
Rozhina
The actual : خود چیزی
مثلاً the program starts at 8.00 but the actual film doesn't start until 8.30
خود فیلم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی actual

کلمه : actual
املای فارسی : اکتوال
اشتباه تایپی : شزفعشم
عکس actual : در گوگل

آیا معنی actual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )