برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

active window

واژه active window در جمله های نمونه

1. The XML Schema is the active window and as such, has current selection context.
[ترجمه ترگمان]شمای XML یک پنجره فعال است و به این ترتیب زمینه انتخاب فعلی دارد
[ترجمه گوگل]Schema XML پنجره فعال است و به همین ترتیب دارای زمینه انتخاب فعلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Change the size or position of the active window.
[ترجمه ترگمان]اندازه یا موقعیت پنجره فعال را تغییر دهید
[ترجمه گوگل]اندازه یا موقعیت پنجره فعال را تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Closes the active window and asks if you want to save changes.
[ترجمه ترگمان]از پنجره فعال محافظت کنید و می‌پرسد که آیا می‌خواهید تغییرات را ذخیره کنید یا خیر
[ترجمه گوگل]پنجره فعال را خاموش می کند و می پرسد آیا می خواهید تغییرات را ذخیره کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The active window is the window that is currently being used, while the inactive window is any window(s) that is in the background.
[ترجمه ترگمان]پنجره فعال پنجره‌ای است که در حال حاضر مورد استفا ...

معنی active window در دیکشنری تخصصی

active window
[کامپیوتر] پنجره فعال . - پنجره فعال - پنجره جاری در حال استفاده پنجره ای که کاربر در حال نوشتن ترسیم و یا انتخاب گزینه های فهرست است . در یک لحظه فقط یک پنجره می تواند فعال باشد نگاه کنید به ویندوز اکتیو

معنی کلمه active window به انگلیسی

active window
• current window in a graphical operating environment

active window را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی active window مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )