برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

active cell

واژه active cell در جمله های نمونه

1. The Trace Precedents command requires that the active cell contain a formula which includes valid references.
[ترجمه ترگمان]فرمان Precedents Trace مستلزم این است که پیل فعال دارای یک فرمول باشد که شامل منابع معتبر است
[ترجمه گوگل]فرمان Trace Precedents نیاز دارد که سلول فعال حاوی یک فرمول باشد که حاوی مراجع معتبر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AutoFormat cannot detect a table around the active cell. Select the range you want to format and choose the command again.
[ترجمه ترگمان]AutoFormat نمی‌توانند می‌زی را در اطراف سلول فعال تشخیص دهند محدوده‌ای که می‌خواهید انتخاب کنید را انتخاب کرده و دوباره فرمان را انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]AutoFormat نمی تواند جدول در اطراف سلول فعال را تشخیص دهد محدوده ای که می خواهید فرمت کنید را انتخاب کنید و دستور را دوباره انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Specifies the row that contains the active cell in a Grid control.
[ترجمه ترگمان]ردیفی که شامل سلول فعال در کنترل شبکه است را مشخص می‌کند
[ترجمه گوگل]ردیفی که حاوی سلول فعال در یک کنترل شبکه است را مشخص می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی active cell در دیکشنری تخصصی

active cell
[کامپیوتر] خانه کاری ، سل فعال ، سلول فعال .

معنی کلمه active cell به انگلیسی

active cell
• current cell in an electronic spreadsheet

active cell را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی active cell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )