برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1408 100 1

act up

/ˈæktˈəp/ /æktʌp/

(عامیانه) 1- لوس شدن، شیطانی کردن 2- ملتهب و دردناک شدن، خودسری کردن

بررسی کلمه act up

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to behave in a bad or mischievous way; misbehave.
مترادف: carry on, fool around, misbehave
مشابه: goof off, rebel, transgress

(2) تعریف: to malfunction.
مترادف: break down, malfunction
مشابه: break

(3) تعریف: to happen again or return, as an illness or malfunction.
مترادف: recur, return

- My allergies are acting up.
[ترجمه ترگمان] آلرژی‌های من عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل] آلرژی من در حال عمل کردن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه act up در جمله های نمونه

1. The car's engine is beginning to act up.
[ترجمه ب] موتور ماشین شروع به بد کار کردن میکند
|
[ترجمه ترگمان]موتور اتومبیل شروع به کار می‌کند
[ترجمه گوگل]موتور ماشین شروع به کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I hope you'll act up to the good advice I've given you.
[ترجمه ترگمان]امیدوارم به نصیحت خوبی که بهت دادم عمل کنی
[ترجمه گوگل]امیدوارم که شما به توصیه های خوبی که به شما داده اید عمل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I hope that he will act up to his promise.
[ترجمه ترگمان] امیدوارم که اون به قولش عمل کنه
[ترجمه گوگل]من امیدوارم که او به وعده خود عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. to act up to one's principles,etc.
[ترجمه ت ...

معنی کلمه act up به انگلیسی

act up
• malfunction, operate abnormally; behave strangely or abnormally; behave in a disorderly manner, behave disobediently; show off, behave in a way that draws attention to oneself
act up to one's opinions
• act according to what one believes, practice what you preach

act up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هومن میراحمدی
cause problems child
بابک
مشکل ساز
Nzi Gbn
act up = behave badly = operate badly
Ehsan
Act up
به جای کسی کاری رو انجام دادن(سمت)
Naddiiaaa
Act up=cause trouble
حمیدرضا
بد رفتاری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی act up
کلمه : act up
املای فارسی : اکت آاپ
اشتباه تایپی : شزف عح
عکس act up : در گوگل

آیا معنی act up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )