برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

accuracy

/ˈækjərəsi/ /ˈækjərəsi/

معنی: دقت، صحت، درستی
معانی دیگر: وقت

بررسی کلمه accuracy

اسم ( noun )
حالات: accuracies
• : تعریف: the condition or quality of being accurate.
مترادف: correctness, definiteness, exactitude, exactness, fidelity, precision, thoroughness, truthfulness, verity
متضاد: inaccuracy
مشابه: authenticity, conformity, faithfulness, validity

- Annie Oakley was a Western show performer renowned for her accuracy in shooting a gun.
[ترجمه ترگمان] انی Oakley یک بازیگر نمایشی غربی بود که به خاطر دقت خود در عکاسی از تفنگ شهرت داشت
[ترجمه گوگل] آنی اوکلی یک خواننده غربی است که از دقت او در تیراندازی تفنگ مشهور مشهور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Accuracy is important when recording information.
[ترجمه ترگمان] دقت در هنگام ثبت اطلاعات مهم است
[ترجمه گوگل] دقت هنگام ضبط اطلاعات مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He can type, but his accuracy needs improvement.
[ترجمه ترگمان] او می‌تواند تایپ کند، اما دقت او نیازمند بهبود است
[ترجمه گوگل] او می تواند تایپ کند، اما دقت او نیاز به بهبود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه accuracy در جمله های نمونه

1. microscopic accuracy
دقت موشکافانه

2. the accuracy of this calculating machine
دقت این ماشین حساب

3. the accuracy of this predictions
صحت پیش‌بینی‌های او

4. with pinpoint accuracy
با دقت موشکافانه

5. measures to ensure accuracy
اقداماتی برای حصول اطمینان از دقت عمل

6. this clock's notable accuracy
دقت شایان توجه این ساعت

7. a high degree of accuracy
دقت بسیار

8. i hereby certify the accuracy of the above statements
بدین وسیله صحت مطالب فوق را گواهی می‌کنم.

9. we must check the accuracy of his facts
باید صحت داده‌های او را بررسی کنیم.

10. he is a man of accuracy and strict method
او آدم دقیق و با نظم و ترتیبی است.

11. she hit the target with precise accuracy
با دقت کامل زد به هدف.

12. a missile that can seek and destroy enemy planes with accuracy
موشکی که می‌تواند هواپیماهای دشمن را با دقت بجوید و نابود کند

13. The latest missiles can be fired wi ...

مترادف accuracy

دقت (اسم)
resolution , accuracy , precision , attention , punctuality , exactitude , severity , delicacy , nicety , certitude , definitude , double precision , finesse
صحت (اسم)
accuracy , precision , exactitude , correctness , authenticity , validity , veracity , verity , validation , correctitude , rectitude
درستی (اسم)
integrity , accuracy , precision , exactitude , correctness , validity , truth , validation , justice , correctitude , honesty , trueness , rectitude , legitimacy

معنی عبارات مرتبط با accuracy به فارسی

کنترل دقت
فقدان دقت

معنی accuracy در دیکشنری تخصصی

accuracy
[حسابداری] صحت ، دقت
[شیمی] صحت ، درستی
[عمران و معماری] دقت - صحت
[کامپیوتر] دقت و صحت درجه دقت درستی .
[برق و الکترونیک] دقت 1- چگونگی عاری بودن از خطا 2- حد نزدیکی مقادیر نمایش داده شده هر اساب اندازه گیری به مقادیر واقعی کمیت ها ی مورد سنجش - دقت
[زمین شناسی] درستی، صحت، دقت درجهای که در آن اندازه گیری به یک مقدار معین نزدیک می شود.
[صنعت] صحت - مقدار نزدیکی بین مقدار توافق شده از یک مشاهده و مقدار مرجع مورد قبول.
[ریاضیات] دقت، درستی، صحت
[معدن] صحت (عمومی)
[آمار] درستی
[آب و خاک] صحت - درستی
[کامپیوتر] دخشه یا کاراکتر کنترل دقت .
[ریاضیات] دقت تا n رقم اعشار
[زمین شناسی] میزان دقت و صحت خصوصیتها در پایگاههای دادهای فضایی. مفهوم صحت خصوصیت درستی اندازهگیریها و درست جور شدن خصوصیت را با عوارض فضایی خاص
[حسابداری] صحت محاسبات ریاضی
[ریاضیات] دقت فوق العاده
[برق و الکترونیک] دقت کنترل میزان نزدیکی بین متغیر کنترل شده ی نهایی و مقدار ایده آل در سیستم کنترل پسخوردی .
[ریاضیات] دقتی، تقریب، تقریبی
[برق و الکترونیک] دقت دینامیکی درجه انطباق با مقدار واقعی هنگامی ...

معنی کلمه accuracy به انگلیسی

accuracy
• preciseness, exactness
• accuracy is the ability to perform a task without making a mistake.
• accuracy is also the quality of being true or correct.
with pinpoint accuracy
• with precise exact accuracy

accuracy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Donya Babaali
Being without mistakes
shahrzad
در منابع علمی:صحت
سیما احمدی
بی نقص
بی اشکال و ایراد
صحیح
فاطمه حداد
معنی accuracy صحت است اما متاسفانه در متون به اشتباه دقت نوشته می شود
Precision معنی دقت می دهد
حسام
در بازی هایی مانند CoD برای دقت تفنگ‌موقع hip fire (تیر زدن بدون نشانه گرفتن) به کار میرود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی accuracy

کلمه : accuracy
املای فارسی : اککورکی
اشتباه تایپی : شززعقشزغ
عکس accuracy : در گوگل

آیا معنی accuracy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )