برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

accordant

/əˈkɔːrdnt/ /əˈkɔːdnt/

معنی: مطابق، موافق، جور
معانی دیگر: همساز، هماهنگ، موافق (با with یا to)

واژه accordant در جمله های نمونه

1. The results from the experiment are accordant with those from theoretical analysis.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمایش مطابق با نتایج تحلیل نظری است
[ترجمه گوگل]نتایج آزمایشات مطابق با آنهایی است که از تجزیه و تحلیل نظری دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At present, there isn't an accordant conclusion about the study.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، یک نتیجه‌گیری فازی در مورد این مطالعه وجود ندارد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر در مورد این مطالعه نتیجه ای نداشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His opinion is accordant to reason.
[ترجمه ترگمان]عقیده او مطابق عقل است
[ترجمه گوگل]نظر او منطقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was at present a place perfectly accordant with man's nature -- neither ghastly, hateful, nor ugly.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر مکانی کاملا مطابق با طبیعت انسان بود - نه ترسناک، نفرت‌انگیز، نه زشت
[ترجمه گوگل]در حال حاضر مکان کاملا مطابق با طبیعت انسان بود - نه شگفت آور، نفرت انگیز و نه زشت ...

مترادف accordant

مطابق (صفت)
accordant , matching , according , conforming , relevant , similar , agreeing , correspondent , alike , alike in form , alike in shape , comformable , respondent
موافق (صفت)
accordant , according , agreeing , compliant , congruent , compatible , concordant , concurrent , consonant , consentaneous , consenting
جور (صفت)
accordant , compatible , identical , concordant , identic

معنی accordant در دیکشنری تخصصی

accordant
[ریاضیات] مطابق

معنی کلمه accordant به انگلیسی

accordant
• suitable; harmonious, agreeing

accordant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی accordant

کلمه : accordant
املای فارسی : اککردنت
اشتباه تایپی : شززخقیشدف
عکس accordant : در گوگل

آیا معنی accordant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )