برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

acceptor

/ækˈseptər/ /əkˈseptə/

معنی: پذیرنده، قبول کننده
معانی دیگر: پذیرا، (حقوق) متقبل، کسی که پرداخت سند یا حواله ای را تقبل می کند، قبولی نویس

واژه acceptor در جمله های نمونه

1. Distances between hydrogen-bonding acceptor and donor atoms are given in A. Five carboxyl groups in this cluster are buried inside the protein.
[ترجمه ترگمان]فاصله‌های بین گیرنده پیوند هیدروژنی و اتم‌های دهنده در A داده می‌شود پنج گروه کربوکسیل در این خوشه در داخل پروتئین‌ها دفن می‌شوند
[ترجمه گوگل]فاصله بین اتم های گیرنده هیدروژن پیوند و اتم های اهدا کننده در A داده می شود پنج گروه کربوکسیل در این خوشه در داخل پروتئین دفن می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Donor and acceptor compounds are differentiated by the direction of the electron transfer to or from the carbon layers.
[ترجمه ترگمان]ترکیبات دهنده و پذیرنده با جهت انتقال الکترون به یا از لایه‌های کربن متمایز می‌شوند
[ترجمه گوگل]ترکیبات اهدا کننده و گیرنده توسط جهت انتقال الکترون به یا از لایه های کربنی متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. D . To use nitrate as electron acceptor in the electron transport chain during respiration.
[ترجمه ترگمان]د برای استفاده از نیترات بعنوان گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون در طول تنفس
[ترجمه گوگل]د برای استفاده از نیترات به عنوان گیرنده الکترون در زنجیره حمل و نقل الکترون در طول تنفس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف acceptor

پذیرنده (اسم)
accepter , acceptor , receiver
قبول کننده (اسم)
accepter , acceptor

معنی acceptor در دیکشنری تخصصی

acceptor
[شیمی] (اتمی که یک جفت الکترون از اتم دیگرى می گیرد) اتم پذیرا، اتم پذیرنده ، پذیرنده
[برق و الکترونیک] پذیرنده ، پذیرا - پذیرنده عصر ناخالصی که تعداد حقره ها را در بلور نیمر سانا نظیر ژرمانیم و سیلیسیم افزایش میدهد در این صورت شارش جریان اساسا محدود به انتقال حفره ها است . چون این حفره ها معادل با رمثبت اند آلیاژ به دست آمده نیمر سانای نوع - پی نامیده میشود آلومینیم ، گالیم ، و ایندیم نمونه های از پذیرنده ها هستند
[زمین شناسی] گیرنده ، پذیرنده گیرنده از مولکول یا یونی تشکیل شده است که الکترونها در آن دارای ساختار مختصاتی منظمی هستند.
[حقوق] قبولی نویس، قبول کننده
[ریاضیات] پذیرنده
[پلیمر] پذیرنده
[برق و الکترونیک] مدار پذیرنده مدار تشدید سری که در بسامد تنظیم شده دارای امپدانس پایین و در سایر بسامدها دارای امپدانس بالاتری است . به صورت سری در مسیر سیگنال قرار میگیرد تابسامد مطلوب راعبور دهد
[شیمی] اسید پذیر ، پذیرنده اسید
[پلیمر] دهنده - پذیرنده
[شیمی] پذیرنده الکترون ، الکترون پذیر
[پلیمر] الکترون پذیر، پذیرنده الکترون
[شیمی] پی پذیر
[شیمی] پروتون پذیر ، پذیرنده پروتون

معنی کلمه acceptor به انگلیسی

acceptor
• one who accepts or receives

acceptor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acceptor

کلمه : acceptor
املای فارسی : اککپتر
اشتباه تایپی : شززثحفخق
عکس acceptor : در گوگل

آیا معنی acceptor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )