برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1393 100 1

acceptable use policy

واژه acceptable use policy در جمله های نمونه

1. Acceptable use policies of non-ISPs are published and are usually easily available in the network information service centers of the target network.
[ترجمه ترگمان]استفاده از سیاست‌های غیر ISP ها منتشر می‌شوند و معمولا به راحتی در مراکز خدمات اطلاعات شبکه شبکه هدف در دسترس هستند
[ترجمه گوگل]سیاست های استفاده قابل قبول از غیر ISP ها منتشر می شوند و معمولا در مراکز سرویس اطلاعات شبکه شبکه مورد نظر به راحتی قابل دسترسی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Agreement, including the Acceptable Use Policy.
[ترجمه ترگمان]توافق، از جمله سیاست استفاده قابل‌قبول
[ترجمه گوگل]توافقنامه، از جمله سیاست استفاده قابل قبول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Subject to our Acceptable Use Policy.
[ترجمه ترگمان]موضوع سیاست استفاده قابل‌قبول ما
[ترجمه گوگل]با توجه به سیاست استفاده قابل قبول ما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's easy to think of the task of establishing an acceptable use policy for mobile devices as merely being a part of the seemingly endless corporate bureaucracy.
...

معنی acceptable use policy در دیکشنری تخصصی

acceptable use policy
[کامپیوتر] سیاستی که توسط مالک یک سیستم کامپیوتری یا به وسیله تامین کننده خدمات اینترنت پایه گذاری شده است . این سیاست بهره گیری قابل قبول از تسهیلات کامپیوتری و شبکه ای را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی این سیاستها باید شامل چنین نکاتی می باشد 1- کاربران مسئول اعمال خود هستند . تجسس عمدی . اذیت یا دخالت در کار سایر کاربران غیر قابل تحمل است . 2- کامپیوتر را فقط باید برای اهداف در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار داد. 3- کلمات عبور باید مخفی بمانند. 4- فراهم کننده خدمات اینترنت مجاز است که حسابهای نادرست را به حالت تعلیق در آورد. 5- تداوم کاربران باید به وسیله سیاستهای بهره گیری قابل قبول گروههای خبری و حوزه های بحث الکترونیکی باشد که توسط افراد دیگر پرداخت می شود . در اینتر نت همیشه مهمان فرد دیگری هستند 6- پست الکترونیکی در مقیاس زیاد بسیار گران است و معمولا آن را اجاره نمی دهند روش درست برای یافتن مخاطبان بیشتر استفاده از یک گروه خبری مناسب است . 7-فضای مجازی فوق قانون نیست . اقدامات غیر قانونی در جهان واقعی مانند جعل کردن چیزی قمار تهدید و هرزگی در جهان کامپیوتر نیز غیر قانونی است 8- از دست دادن یک حساب ضرورتا جریمه کافی برای عملکرد نادرست نیست . فراهم کننده خدمات اینترنت نمی تواند کاربران را از اقدامات غیر قانونی دیگران حفظ کند. سوء استفاده کنندگان از کامپیوتر عموما دارای چندین حساب هستند که باید آنها را متوقف کرد

معنی کلمه acceptable use policy به انگلیسی

acceptable use policy
• guidelines which users on an internet access server must obey

acceptable use policy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی acceptable use policy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )