برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

absorbability


قابلیت جذب شدن، مجذوبیت

واژه absorbability در جمله های نمونه

1. OBJECTIVE:To investigate the absorbability polyvinylidene chloride(PVC) infusion vessel to ciclosporin.
[ترجمه ترگمان]OBJECTIVE: برای بررسی vessel absorbability polyvinylidene کلراید (PVC)به ciclosporin
[ترجمه گوگل]هدف: برای بررسی جذب واکنش تزریقی پلی وینیلیدین کلرید (PVC) به سیکلوسپورین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Innovative absorber, fully absorbed, super absorbability could lock the blood and provide more comprehensive protection.
[ترجمه ترگمان]جاذب مبتکرانه، کاملا مجذوب، ابر absorbability می‌تواند خون را قفل کرده و حفاظت جامع تری را فراهم کند
[ترجمه گوگل]جذب نوآورانه، کاملا جذب شده، جذب فوق العاده می تواند خون را قفل کرده و محافظت جامع تر را فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. From morphology and adsorption kinetics, absorbability to PCBs of algae has been primary discussed.
[ترجمه ترگمان]From و سینتیک جذب، absorbability تا PCBs جلبک مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]از مورفولوژی و سینتیک جذب، جذب به PCB های جلبک مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The absorbab ...

معنی absorbability در دیکشنری تخصصی

absorbability
[شیمی] قابلیت جذب شدن ،مجذوبیت
[پلیمر] قابلیت جذب شدن ،مجذوبیت

معنی کلمه absorbability به انگلیسی

absorbability
• state or quality of being absorbable, capability of being absorbed

absorbability را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absorbability

کلمه : absorbability
املای فارسی : ابسرببیلیتی
اشتباه تایپی : شذسخقذشذهمهفغ
عکس absorbability : در گوگل

آیا معنی absorbability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )