برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute zero

/ˈæbsəˌluːtˈzɪroʊ/ /ˈæbsəluːtˈzɪərəʊ/

صفر مطلق (معادل 273/15 درجه سانتی گراد زیر صفر یا 459/67 درجه فارنهایت زیر صفر)، صفر بی چون

بررسی کلمه absolute zero

اسم ( noun )
• : تعریف: the lowest possible temperature for any known substance, equal to -273.15 degrees Celsius or -459.67 degrees Fahrenheit.

واژه absolute zero در جمله های نمونه

1. Absolute zero is the lowest possible temperature allowed by physical law.
[ترجمه ابوالفضل] صفر مطلق دمایی است که ملکول در ان هیچ جنبشی ندارد
|
[ترجمه ترگمان]صفر مطلق پایین‌ترین دمایی است که به وسیله قانون فیزیکی مجاز است
[ترجمه گوگل]مطلق صفر کمترین دمای ممکن است که توسط قانون فیزیکی مجاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Near absolute zero, however, molecules have much less thermal energy.
[ترجمه ترگمان]اما نزدیک صفر مطلق، مولکول‌ها انرژی گرمایی کمتری دارند
[ترجمه گوگل]با این وجود مولکولهای نزدیک به صفر مطلق دارای انرژی حرارتی بسیار کمتر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All matter at temperatures above that of absolute zero emits infrared radiation.
[ترجمه ترگمان]تمام مواد در دماهای بالاتر از صفر مطلق تشعشع مادون‌قرمز را منتشر می‌کند
[ترجمه گوگل]تمام مواد در دمای بالاتر از صفر مطلق موجب تابش مادون قرمز می شوند
[ترجمه شما] ...

معنی absolute zero در دیکشنری تخصصی

absolute zero
[شیمی] صفر مطلق (معادل 15/273 درجه سانتی گراد زیر صفر یا 67/459 درجه فارنهایت زیر صفر)، صفر بی چون
[برق و الکترونیک] صفر مطلق پایین ترین دمای ممکن که در آن هیچ نوع حرکت مولکولی وجود ندارد ، صفر مطلق تقریبا -273/16 درجه سانتیکراد یا -459/69 درجه فرانگهایت است
[مهندسی گاز] صفرمطلق
[ریاضیات] صفر مطلق، ریشه ی مطلق
[آب و خاک] صفر مطلق
[شیمی] آنتروپی در صفر مطلق ، آنتروپی صفر مطلق
[پلیمر] آنتروپی در صفر مطلق ، آنتروپی صفر مطلق
[شیمی] دسترس ناپذیری صفر مطلق

معنی کلمه absolute zero به انگلیسی

absolute zero
• temperature at which it is believed that all molecular activity ceases (-273.16 degrees celsius/-459.69 degrees fahrenheit)

absolute zero را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absolute zero

کلمه : absolute zero
املای فارسی : ابسلوت زرو
اشتباه تایپی : شذسخمعفث ظثقخ
عکس absolute zero : در گوگل

آیا معنی absolute zero مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )