برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute majority

/ˈæbsəˌluːtməˈdʒɔːrəti/ /ˈæbsəluːtməˈdʒɒrɪti/

اکثریت مطلق (بیش از پنجاه در صد)

واژه absolute majority در جمله های نمونه

1. 280 seats are needed for an absolute majority in the National Assembly.
[ترجمه ترگمان]برای اکثریت مطلق در مجلس ملی ۲۸۰ صندلی مورد نیاز است
[ترجمه گوگل]برای کرسی اکثریت مطلق در مجلس ملی 280 کرسی لازم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The party won an absolute majority in Portugal in 198
[ترجمه ترگمان]این حزب اکثریت مطلق را در سال ۱۹۸ به دست آورد
[ترجمه گوگل]این حزب در سال 1983 اکثریت مطلق را در پرتغال به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No party won an absolute majority and the outgoing government remained in office in a caretaker capacity as inter-party negotiations took place.
[ترجمه ترگمان]هیچ حزبی اکثریت مطلق را به دست نیاورد و دولت اجتماعی در مقام سرپرستی باقی ماند زیرا مذاکرات بین احزاب برگزار شد
[ترجمه گوگل]هیچ حزبی اکثریت مطلق را نگرفت و دولت خروج از کشور همچنان به عنوان یک سرپرست باقی ماند زیرا مذاکرات بین حزبی برگزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. National secured an absolute majority with only 3 1 % of the vote.
...

معنی کلمه absolute majority به انگلیسی

absolute majority
• more than half of the votes in an election
• if a political party wins an absolute majority, they obtain more seats or votes than the total number of seats or votes gained by their opponents in an election.

absolute majority را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی absolute majority

کلمه : absolute majority
املای فارسی : ابسلوت مجریتی
اشتباه تایپی : شذسخمعفث ئشتخقهفغ
عکس absolute majority : در گوگل

آیا معنی absolute majority مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )