برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute magnitude


(نجوم) اندازه ی مطلق، نورافشانی مطلق

واژه absolute magnitude در جمله های نمونه

1. Two stars have the same absolute magnitude.
[ترجمه ترگمان]دو ستاره همان اندازه مطلق دارند
[ترجمه گوگل]دو ستاره دارای قدر مطلق هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Therefore, the absolute magnitude of the error pattern can be represented by the extra sum of squares using the weighting factor .
[ترجمه ترگمان]بنابراین، مقدار مطلق الگوی خطا را می توان با جمع اضافی مربع با استفاده از ضریب وزن دهی نشان داد
[ترجمه گوگل]بنابراین، مقدار مطلق الگوی خطا را می توان با مجموع اضافی مربع با استفاده از عامل وزن گذاری نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Such, pure, abstract opposite quantity and specific, wraparound absolute magnitude, the public does not look to give the correlation between both, can't help wanting to ask: Grow fast. . .
[ترجمه ترگمان]این کمیت، خالص، انتزاعی مخالف و به طور خاص، با عظمت مطلق، مردم نگاه نمی‌کنند که همبستگی بین هر دو را ایجاد کنند، نمی‌توانند به خواستن از آن‌ها کمک کنند: سریع رشد کنند
[ترجمه گوگل]چنین مقدار تقریبی خالص، انتزاعی و غیرمستقیم، عموم مردم به دنبال ایجاد همبستگی بین این دو نیستند، نمی توانند به خواسته های خود بپردازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی absolute magnitude در دیکشنری تخصصی

absolute magnitude
[شیمی] قدر مطلق
[عمران و معماری] مقدار مطلق

absolute magnitude را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absolute magnitude

کلمه : absolute magnitude
املای فارسی : ابسلوت مگنیتود
اشتباه تایپی : شذسخمعفث ئشلدهفعیث
عکس absolute magnitude : در گوگل

آیا معنی absolute magnitude مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )