برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

abscissa

/æbˈsɪsə/ /æbˈsɪsə/

معنی: بعد افقی
معانی دیگر: طول (در مختصات کارتزین)، طول نقطه، فاصله از مبدا، محور افقی، خفت، ترازآسه

بررسی کلمه abscissa

اسم ( noun )
حالات: abscissae, abscissas
• : تعریف: the distance of a point from the vertical axis of a graph as measured parallel to the horizontal axis. (Cf. ordinate.)

واژه abscissa در جمله های نمونه

1. Use a minimum of ordinate and abscissa values so they do not run together.
[ترجمه ترگمان]از حداقل مختصات و مقادیر abscissa استفاده کنید تا آن‌ها با هم رقابت نکنند
[ترجمه گوگل]از حداقل مقادیر ordinate و abscissa استفاده کنید تا آنها با هم اجرا نشوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The experimental curve runs nearly parallel to the abscissa.
[ترجمه ترگمان]این منحنی تجربی تقریبا موازی با abscissa است
[ترجمه گوگل]منحنی تجربی تقریبا به صورت موازی با ابکیسه اجرا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By convention the geologist plots coarse grains to the left of the abscissa and fine to the right.
[ترجمه ترگمان]با کنوانسیون، زمین‌شناس، دانه‌های درشت را به سمت چپ of و به سمت راست رسم می‌کند
[ترجمه گوگل]با هماهنگی، زمین شناسان دانه های درشت را به سمت چپ بیضی و راست به سمت راست قرار می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This paper presents a method to calculate the short circuit current of an abscissa compensation circuit.
[ترجمه ترگمان]این مقاله رو ...

مترادف abscissa

بعد افقی (اسم)
abscissa

معنی abscissa در دیکشنری تخصصی

abscissa
[شیمی] طول (در مختصات کارتزین )، طول نقطه ، فاصله از مبدا، محور افقی ، خفت ، ترازآسه
[برق و الکترونیک] طول فاصله افقی نقطه ای روی نمودار تا خط مبدا صفر . واحدهای این فاصله روی مقیاسی در پایین یا بالای نمودار نشان داده میشوند
[ریاضیات] طول، خفت، مختص طول، طول نقطه (در دستگاه مختصات)
[برق و الکترونیک] طول همگرایی مطلق

معنی کلمه abscissa به انگلیسی

abscissa
• distance of a coordinate from the the vertical axis (y-axis) of a graph measured on a line which is parallel to the horizontal axis (x-axis)

abscissa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
طول
محور افقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abscissa
کلمه : abscissa
املای فارسی : ابسکیسا
اشتباه تایپی : شذسزهسسش
عکس abscissa : در گوگل

آیا معنی abscissa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )