برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

abortion

/əˈbɔːrʃn̩/ /əˈbɔːʃn̩/

معنی: سقط جنین، عدم تکامل، بچهاندازی، سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده
معانی دیگر: بچه انداختن، کورتاژ، سقط جنین (عمدی)، افگانش (بچه اندازی غیر عمدی: miscarriage)، (بیماری) برطرف شدن (در مراحل اولیه)، جنین سقط شده، آفگانه، نارس، ناقص، (زیست شناسی) از رشد ایستادن، ناقص ماندگی، نارس ماندگی، قطع ناگهانی یک پدیده

بررسی کلمه abortion

اسم ( noun )
مشتقات: abortional (adj.)
(1) تعریف: the termination of a pregnancy before the fetus is able to survive.
مشابه: miscarriage

- She had an abortion.
[ترجمه ترگمان] اون یه سقط‌جنین داشت
[ترجمه گوگل] او سقط جنین کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The doctor performed the abortion.
[ترجمه ترگمان] دکتر سقط را انجام داد
[ترجمه گوگل] دکتر سقط جنین را انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an aborted fetus.

(3) تعریف: a project or idea that has failed to be carried to completion, or the result of the failure to reach completion.
مترادف: miscarriage
مشابه: defeat, disaster, failure, fiasco, termination

(4) تعریف: a person or thing that is malformed or incompletely developed; monstrosity.
مترادف: monster, monstrosity, teratism
مشابه: deformity, lusus naturae, malformation, mutant

واژه abortion در جمله های نمونه

1. abortion is a hot topic
سقط جنین تعمدی بحث داغی است.

2. spontaneous abortion
سقط جنین خودآیند

3. the abortion of a cold
برطرف شدن سرماخوردگی در مراحل اولیه

4. therapeutic abortion
سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر

5. contagious abortion
(دامداری) بچه اندازی مسری (که نوعی بروسلوز بوده و مسری است)

6. to legalize abortion
قانونی کردن سقط جنین

7. the topic of abortion generated a lot of heat
موضوع سقط جنین موجب مباحثات داغی شد.

8. to have an abortion
(عمدا) بچه انداختن

9. she has very decided views on abortion
او درباره‌ی سقط جنین عقاید قاطعی دارد.

10. Recent opinion polls show that 60 percent favor abortion under certain circumstances.
[ترجمه ترگمان]نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که ۶۰ درصد از سقط‌جنین تحت شرایط خاصی حمایت می‌کنند
[ترجمه گوگل]نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که 60 درصد در شرایط خاص سقط جنین می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف abortion

سقط جنین (اسم)
abort , abortion , miscarriage , feticide
عدم تکامل (اسم)
abortion
بچهاندازی (اسم)
abortion
سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده (اسم)
abortion

معنی عبارات مرتبط با abortion به فارسی

(دامداری) بچه اندازی مسری (که نوعی بروسلوز بوده و مسری است)

معنی abortion در دیکشنری تخصصی

abortion
[علوم دامی] حضور جنین مرده، عدم تکامل جنین. سقط جنین.
[بهداشت] سقط - سقط نوزاد نارس
[بهداشت] سقط - سقط جنین - افکانه

معنی کلمه abortion به انگلیسی

abortion
• premature termination of a pregnancy, miscarriage (caused by natural or artificial means); failure; premature termination (of a project, etc.); failure to develop (biology)
• if a woman has an abortion, her pregnancy is deliberately ended before the foetus has formed properly, and it dies.
artificial abortion
• ending of a pregnancy by medical means, abortion which is performed through medicine or surgery
back alley abortion
• abortion performed by an unauthorized person in a private home or makeshift clinic (esp. before abortion was legalized in the usa)
backstreet abortion
• illegal abortions that is not performed in hospitals or clinics, abortion generally carried out at the home of the pregnant woman and she would pay the person who performed it money
bring on an abortion
• induce an abortion, cause the premature expulsion of a human fetus
by means of an abortion
• via a premature expulsion of the fetus
had an abortion
• underwent an abortion, ended a pregnancy, caused the premature birth of a fetus (before it was able to survive on its own)
have an abortion
• undergo an abortion, end a pregnancy, cause the premature birth of a fetus (before it is able to survive on its own)
spontaneous abortion
• natural abortion, miscarriage

abortion را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abortion

کلمه : abortion
املای فارسی : ابورتین
اشتباه تایپی : شذخقفهخد
عکس abortion : در گوگل

آیا معنی abortion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )