برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

abhorrent

/æbˈhɔːrənt/ /əbˈhɒrənt/

معنی: شنیع، زشت، منزجر، مکروه، مغایر، نا سازگار، فرومایه، بیم ناک
معانی دیگر: تنفرآور، منزجر کننده، نفرت انگیز، فجیع، مشمئز کننده، مخالف، ضد، برخلاف، متنفر

بررسی کلمه abhorrent

صفت ( adjective )
مشتقات: abhorrently (adv.), abhorrence (n.)
(1) تعریف: causing feelings of extreme loathing or horror; abominable.
متضاد: admirable, congenial, laudable
مشابه: abominable, gruesome, hateful, heinous, loathsome, odious, repugnant

- The idea of slavery was abhorrent to abolitionists.
[ترجمه ترگمان] حق برده‌داری برای برده‌داری نفرت‌انگیز بود
[ترجمه گوگل] ایده برده داری به مخالفان لغو رعب و وحشت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The dictator was never brought to trial for his abhorrent acts of cruelty.
[ترجمه ترگمان] دیکتاتور هرگز به خاطر اعمال خشونت‌آمیز او به محاکمه کشانده نشد
[ترجمه گوگل] دیکتاتور هرگز به خاطر جنایات بی رحمانه اش به دادگاه محکوم نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: feeling extreme loathing or horror (usu. fol. by "of").
مشابه: gruesome

- She was abhorrent of the way these animals were treated.
[ترجمه ترگمان] او از نحوه رفتار این حیوانات abhorrent بود
[ترجمه گوگل] او از نحوه درمان این حیوانات متنف ...

واژه abhorrent در جمله های نمونه

1. torture is abhorrent to me
شکنجه برایم نفرت‌انگیز است.

2. his political extremism is abhorrent to me
افراط گرایی سیاسی او مورد تنفر من است.

3. I find the idea totally abhorrent.
[ترجمه ترگمان] این ایده کاملا مغایر با منه
[ترجمه گوگل]من این ایده را کاملا برانگیختم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Such a savage punishment is abhorrent to a civilized society.
[ترجمه ترگمان]چنین مجازات وحشیانه برای جامعه متمدن شنیع است
[ترجمه گوگل]چنین مجازات وحشیانه به یک جامعه متمدن خشمگین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Racism of any kind is abhorrent to me.
[ترجمه ترگمان]هیچ نوع رابطه‌ای با من مغایر است
[ترجمه گوگل]نژادپرستی از هر جهت منحرف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The procedure is abhorrent from the principles of law.
[ترجمه ترگمان]این روش از اصول قانون ab ...

مترادف abhorrent

شنیع (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , foul , bawdy
زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
منزجر (صفت)
abhorrent
مکروه (صفت)
abhorrent , abominable , detestable , execrable
مغایر (صفت)
abhorrent , contrary , opposed , contradictory , adverse , different , alien , disagreeable , other , anomalous
نا سازگار (صفت)
abhorrent , adverse , incompatible , discordant , alien , disagreeable , poor , ill-sorted , insalubrious , insociable , irreconcilable , maladjusted
فرومایه (صفت)
abject , abhorrent , detestable , ghoulish , base , ignoble , vile , poor , base-born , distressed , sordid , knavish
بیم ناک (صفت)
abhorrent , anxious , apprehensive , careful , fearful , tremulous , umbrageous

معنی کلمه abhorrent به انگلیسی

abhorrent
• disgusting, abominable, hateful
• if something is abhorrent to you, you hate it and find it unacceptable; a formal word.

abhorrent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
racial discrimination was
abhorrent to us all
تنفر داشتن
محمد کمالی
غیر قابل قبول
غیر قابل پذیرش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abhorrent

کلمه : abhorrent
املای فارسی : ابهررنت
اشتباه تایپی : شذاخققثدف
عکس abhorrent : در گوگل

آیا معنی abhorrent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )