برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1418 100 1

a watched pot never boils


دیگی که به آن نگاه بکنند هرگز جوش نمی آید، اگر اقدام نکنی و به انتظار این باشی که چیزها خود بخود انجام بشوند مایوس خواهی شد

واژه a watched pot never boils در جمله های نمونه

1. A watched pot never boils.
[ترجمه ترگمان]یک ظرف را نگاه می‌کرد که هرگز در حال جوش و جوش نبود
[ترجمه گوگل]یک گلدان تماشایی هرگز جوش نمی زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't you know a watched pot never boils?
[ترجمه ترگمان]مگر نمی‌دانی که یک کوزه آب اصلا جوش نخواهد زد؟
[ترجمه گوگل]آیا نمی دانید که گلدان تماشائی هرگز جوش نمی زند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A watched pot never boils, you'd better relax.
[ترجمه ترگمان]یک کوزه که هرگز در حال جوش نیست، بهتر است استراحت کنی
[ترجمه گوگل]یک گلدان تماشایی هرگز جوش نمی زند، بهتر است آرام باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A watched pot never boils. Can you quit being such a nervous wreck?
[ترجمه ترگمان]یک ظرف را نگاه می‌کرد که هرگز در حال جوش و جوش نبود میتونی اینقدر دست‌پاچه بشی؟
[ترجمه گوگل]یک گلدان تماشایی هرگز جوش نمی زند آیا شما می توانید این خراب عصبی را ترک کنید؟
[ترجمه ...

معنی کلمه a watched pot never boils به انگلیسی

a watched pot never boils
• things seem not to take as long if one occupies oneself while one is waiting (metaphorical idiom)

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کریمی
دیگی که به آن نگاه کنی دیر می جوشد.
وقتی منتظر اتفاقی هستی، زمان دیرتر می گذرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a watched pot never boils
کلمه : a watched pot never boils
املای فارسی : ا وتچد پوت نور بیلس
اشتباه تایپی : ش صشفزاثی حخف دثرثق ذخهمس
عکس a watched pot never boils : در گوگل

آیا معنی a watched pot never boils مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )