برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

a month of sundays

واژه a month of sundays در جمله های نمونه

1. It will take us a month of Sundays to finish the task.
[ترجمه ترگمان]یک ماه به طول خواهد انجامید تا کار را تمام کنیم
[ترجمه گوگل]یک روز از یکشنبه یک ساعت طول می کشد تا کار را تمام کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's never going to get that finished in a month of Sundays!
[ترجمه ترگمان]قرار نیست این کار را در یک ماه روزه‌ای یکشنبه به پایان برساند!
[ترجمه گوگل]او هرگز در یک ماه از یکشنبه ها این کار را انجام نمی دهد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've not seen her for/in a month of Sundays.
[ترجمه ترگمان]یک ماه روزه‌ای یکشنبه او را ندیده بودم
[ترجمه گوگل]من او را برای / در یک ماه از یکشنبه دیده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You won't find it, not in a month of Sundays.
[ترجمه ترگمان]تو آن را نخواهی یافت، نه در یک ماه روزه‌ای یکشنبه
[ترجمه گوگل]شما آن را پیدا نخواهید کرد، نه یک ماه از یکشنبه
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه a month of sundays به انگلیسی

a month of sundays
• very long time, indefinitely long period of time (informal)

a month of sundays را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی a month of sundays مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )