برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

a man of the world


مرد (یا زن) دنیا دیده، پر تجربه، سرد و گرم چشیده

واژه a man of the world در جمله های نمونه

1. Look, Ray, you're a man of the world - I'm sure you've been in situations like this before.
[ترجمه ترگمان]ببین ری، تو مردی از دنیا هستی - مطمئنم که قبلا چنین موقعیت‌هایی داشتی
[ترجمه گوگل]نگاه کنید، ری، شما مردی از جهان هستید - مطمئن هستم که در چنین شرایطی پیش از این بوده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is a man of the world, he wouldn't be shocked.
[ترجمه ترگمان]او مرد دنیا است، او شوکه نخواهد شد
[ترجمه گوگل]او مردی از جهان است، او شوکه نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is too much of a man of the world not to know better.
[ترجمه ترگمان]او بیش از یک مرد دنیا است که بهتر بداند
[ترجمه گوگل]او بیش از حد یک مرد جهان است که بهتر از آن نمی داند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Are you a man of the world until you travel abroad?
[ترجمه ترگمان]مگر شما مرد دنیا هستید تا اینکه به خارج سفر کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا شما یک مرد جهان هستید تا زمانی که به خارج از ...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a man of the world

کلمه : a man of the world
املای فارسی : ا من اوف تاه ورلد
اشتباه تایپی : ش ئشد خب فاث صخقمی
عکس a man of the world : در گوگل

آیا معنی a man of the world مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )