برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

a little while


مدت کوتاهی

معنی عبارات مرتبط با a little while به فارسی

معنی کلمه a little while به انگلیسی

a little while
• a short time; a few moments

a little while را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

:(:)
مدتی کوتاه =a little while

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a little while
کلمه : a little while
املای فارسی : ا لیتل وهیل
اشتباه تایپی : ش مهففمث صاهمث
عکس a little while : در گوگل

آیا معنی a little while مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )