برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

a hill of beans


یک تپه از دانه های

واژه a hill of beans در جمله های نمونه

1. It's not worth a hill of beans, ie It is worth very little.
[ترجمه ترگمان]این ارزشش رو نداره که یه تپه لوبیا داشته باشه و ارزشش رو داره که خیلی کم باشه
[ترجمه گوگل]ارزش یک تپه لوبیا را ندارد، یعنی ارزش آن بسیار کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Your life's goal is to amount to a hill of beans.
[ترجمه ترگمان]هدف زندگی شما مقدار زیادی لوبیا است
[ترجمه گوگل]هدف زندگی شما این است که به یک تپه لوبیا تبدیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The truth is, the man's not worth a hill of beans.
[ترجمه ترگمان]حقیقت این است که آن مرد به یک تپه لوبیا نمی‌ارزد
[ترجمه گوگل]حقیقت این است که انسان ارزش تپه لوبیا ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you say something does not amount to a hill of beans, you mean it is of little importance.
[ترجمه ترگمان]اگر شما می‌گویید که چیزی به یک تپه لوبیا نمی‌رسد، به این معنی است که اهمیت کمی دارد
[ترجمه گوگل]اگر چیزی می گویید، به یک تپه لوبیا معرو ...

معنی کلمه a hill of beans به انگلیسی

a hill of beans
• (informal) something trivial or barely worth consideration, something valueless

a hill of beans را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a hill of beans

کلمه : a hill of beans
املای فارسی : ا هیل اوف بینس
اشتباه تایپی : ش اهمم خب ذثشدس
عکس a hill of beans : در گوگل

آیا معنی a hill of beans مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )