برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1368 100 1

a bird in the hand is worth two in the bush


سیلی نقد به از حلوای نسیه

معنی کلمه a bird in the hand is worth two in the bush به انگلیسی

a bird in the hand is worth two in the bush
• it's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might never get

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a bird in the hand is worth two in the bush
کلمه : a bird in the hand is worth two in the bush
املای فارسی : ا برد این تاه هند ایز ورث توو بوش
اشتباه تایپی : ش ذهقی هد فاث اشدی هس صخقفا فصخ هد فاث ذعسا
عکس a bird in the hand is worth two in the bush : در گوگل

آیا معنی a bird in the hand is worth two in the bush مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )