برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aversion Therapy

معنی Aversion Therapy در دیکشنری تخصصی

Aversion Therapy
[روانپزشکی] درمان با ایجاد بیزاری. در این روش، تقویت منفی برای کمک به بیمار در فرونشانی رفتار نامتناسب که میل به ترک آن را دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد استفاده از تقویت منفی دو مساله وجود دارد، یکی تکنیکی و دیگری اخلاقی. مساله تکنیکی این است که تاثیر تقویت منفی بر رفتار معمولاً موقتی است. مساله اخلاقی این است که تقویت منفی مستلزم استفاده از محرک هایی است که ناخوشایند یا اندکی دردناک است و عواملی شبیه آن در موارد دیگر به منظور تنبیه مورد استفاده قرار می گیرد.

Aversion Therapy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آناهید
بیزاری درمانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Aversion Therapy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )