برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aural

/ˈɔːrəl/ /ˈɔːrəl/

معنی: گوشی، مربوط به گوش یا سامعه
معانی دیگر: وابسته به رایحه یا حالت، از راه گوش، سمعی، شنودی، وابسته به حس شنوایی، شنوداری، شنیداری

بررسی کلمه Aural

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to an aura.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to the ear or hearing.

- Some language learners find aural comprehension of the new language more difficult than reading comprehension.
[ترجمه ترگمان] برخی از زبان آموزان زبان جدید را پیچیده‌تر از درک مطلب درک می‌کنند
[ترجمه گوگل] بعضی از زبان آموزان درک شنیداری زبان جدید را دشوارتر از درک خواندن می دانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Aural methods of foreign language teaching have their greatest emphasis on learning language through hearing.
[ترجمه ترگمان] روش‌های aural آموزش زبان خارجی بیش‌ترین اهمیت خود را بر یادگیری زبان از طریق شنوایی دارند
[ترجمه گوگل] روشهای شنیداری آموزش زبان خارجی بیشترین تأکید را بر یادگیری زبان از طریق شنوایی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Aural در جمله های نمونه

1. The opera was an aural as well as a visual delight.
[ترجمه ترگمان]اپرا یک aural و یک شادی بصری بود
[ترجمه گوگل]اپرا یک صدا و یک لذت بصری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The sound track gives us the aural before the visual cue; it is as if the thunder arrives before the lightning.
[ترجمه ترگمان]مسیر صحیح به ما the را قبل از نمایش بصری می‌دهد؛ مثل این است که رعد قبل از برق می‌رسد
[ترجمه گوگل]آهنگ صدا به ما گوش قبل از نشانه بصری؛ به نظر می رسد که رعد و برق پیش از رعد و برق رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, lower your aural sights a little and £200 - £300 will get you a perfectly adequate operator.
[ترجمه ترگمان]با این حال، پایین آوردن مناظر aural کمی و ۲۰۰ - ۳۰۰ پوند برای شما یک اپراتور کاملا مناسب خواهد بود
[ترجمه گوگل]با این حال، منظره های صوتی خود را کمی کاهش دهید و £ 200 - £ 300 به شما یک اپراتور کاملا مناسب را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Maybe they genuinely like their kind of aural semolina.
[ترجمه ترگمان] شاید اونا از ...

مترادف Aural

گوشی (صفت)
auric , otic , aural , auricular
مربوط به گوش یا سامعه (صفت)
aural

معنی Aural در دیکشنری تخصصی

[سینما] صوتی
[برق و الکترونیک] بسامد میانی شنوایی بسامد میانگین حامل مدوله شده توسط سیگنال ای اف یا بسامد حامل مدوله نشده.
[برق و الکترونیک] هماهنگ شنوایی هماهنگ تولید شده در گوش انسان .
[برق و الکترونیک] صفر شنوایی وضعیت ضعیف ترین صدا در هنگام تنظیم مدار با خروجی صوتی .
[برق و الکترونیک] جهت یاب صفر شنوایی نوعی جهت یاب رادیویی که دارای گیرنده ی رادیویی و آنتن حلقوی گردنده است . با گردش حلقه ی آنتن و ایجاد صفر شنوایی ، صفحه حلقه عمود بر جهت سیگنال ارسالی خواهد بود .
[برق و الکترونیک] هدایت رادیویی شنیداری ایستگاه هدایت رادیویی که خط های وضعیت را از طریق شناسایی شنیداری یا مقایسه س سیگنال ها در خروجی گیرنده فراهم می کند . نمونه ی آن سیستم هدایت رادیویی ای- ان است .
[برق و الکترونیک] سیگنال شنیداری 1. سیگنالی که قابل شنیدن است . 2. بخش مربوط به صدا در سیگنال تلویزیونی ، بخش مربوی به تصویر سیگنال دیداری نامیده می شود.

معنی کلمه Aural به انگلیسی

aural
• of the ear or hearing
• aural means related to the sense of hearing.
aural null
• absolute silence
aural range
• range of hearing

Aural را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر
دریافتی، مانند زبان دریافتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aural

کلمه : aural
املای فارسی : اورل
اشتباه تایپی : شعقشم
عکس aural : در گوگل

آیا معنی Aural مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )