برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

Auditory Nerve

واژه Auditory Nerve در جمله های نمونه

1. This creates a signal in the auditory nerves which are interpreted by our brain as the pleasing notes of an orchestra.
[ترجمه ترگمان]این باعث ایجاد یک سیگنال در اعصاب شنوایی می‌شود که توسط مغز ما به عنوان یادداشت‌های خوشایند یک ارکستر تفسیر می‌شوند
[ترجمه گوگل]این یک سیگنال در اعصاب شنوایی است که توسط مغز ما به عنوان یادداشت های دلپذیر ارکستر تفسیر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He lost the function of his auditory nerve.
[ترجمه ترگمان]او وظیفه عصب شنوایی خود را از دست داد
[ترجمه گوگل]او عملکرد عصب شنوایی او را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Parts of the inner ear and the auditory nerve lesions caused by hearing loss.
[ترجمه ترگمان]بخش‌های گوش داخلی و آسیب‌های عصب شنوایی ناشی از فقدان شنوایی
[ترجمه گوگل]قطعات گوش داخلی و ضایعات عصبی شنوایی ناشی از کم شنوائی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nerve impulses along the auditory nerve auditory cortex reached the center to form a hearing.
[ترجمه ترگمان]انگی ...

معنی Auditory Nerve در دیکشنری تخصصی

Auditory Nerve
[روانپزشکی] عصب شنوایی. هشتمین زوج اعصاب جمجمه ای این عصب دو شاخه اصلی، عصب حلزونی که اطلاعات مربوط به صداها را منتقل می کند و عصب دهلیزی که اطلاعات مربوط به تعادل جسمی را منتقل می سازد تشکیل یافته است.

معنی کلمه Auditory Nerve به انگلیسی

auditory nerve
• nerve responsible for sending sound messages to the brain

Auditory Nerve را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Auditory Nerve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )